Gemeenteblad van Veere

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereGemeenteblad 2020, 173134Verordeningen1e WIJZIGING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2020

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet

BESLUIT:

Vast te stellen de

1e WIJZIGING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PRECARIOBELASTING 2020

 

 

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

 

De volgende onderdelen in de tarieven tabel wijzigen in:

 

00.04

Het tarief bedraagt voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem of plantenbakken en dergelijke ( terrassen), in de periode 1 juni tot 1 november

per m² per maand

€ 2,08

00.05

Als onder onderdeel 00.04

per m² per week

€ 0,78

00.06

Als onder onderdeel 00.04

per m² per dag

€ 0,33

00.07

In afwijking van onderdeel 00.04 t/m 00.06 bedraagt het tarief voor het plaatsen van tafeltjes, banken, stoelen, tochtschermen, bloem- of plantenbakken en dergelijke (terrassen) in de periode 1 juni tot 1 november

binnen de bebouwde kom van Dishoek, Domburg, Oostkapelle, Veere, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande

per m² per maand

€ 3,99

00.08

Als onder onderdeel 00.07

per m² per week

€ 1,20

00.09

Als onder onderdeel 00.07

per m² per dag

€ 0,57

00.10

Als onderdeel 00.07 in de periode 1 november tot 1 mei

per m² per maand

€ 2,99

00.11

Als onderdeel 00.10

per m² per week

€ 1,05

00.12

Als onderdeel 00.10

per m² per dag

€ 0,57

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 januari 2020.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de verordening precariobelasting Veere 2020”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veere d.d. 2 juli 2020,

 

 

de griffier, de voorzitter,

 

J. Fröling R. van der Zwaag