Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 169969Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond, gemeente De Fryske Marren.

 

Met ingang van 8 juli 2020 ligt gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage het op 24 juni 2020 door de gemeenteraad van De Fryske Marren vastgestelde bestemmingsplan ‘Balk – Herontwikkeling Jachthaven Lutsmond’ met het bijbehorende raadsbesluit en de overige stukken .

De tekst van de plantoelichting is op het onderdeel Ontgrondingenverordening Friesland (Hoofdstuk 3.3) verduidelijkt en in Hoofdstuk 6.1 is vermeld dat er in de overleg- en inspraakprocedure een inspraakreactie was ontvangen die geen aanleiding heeft gegeven om het plan te wijzigen.

 

Plangebied

Het plangebied omvat jachthaven en camping Lutsmond aan de zuidzijde van de Lutsmond in Balk.

Doel

Het bestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van jachthaven en camping Lutsmond door onder meer de bouw van 20 recreatieve waterwoningen langs een nieuw te graven waterpartij, de bouw van twee vakantiewoningen aan de Luts, een beheerderswoning ter hoogte van de (zuidelijke) entree, een receptiegebouw, de mogelijkheid van kleinschalige horeca activiteiten (koffiecorner, kleine etenswaren). Het westelijk deel van het plangebied wordt beschikbaar gesteld voor natuurontwikkeling.

Waar ter inzage .

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

• de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure;

. het servicepunt, Dubbelstraat 1 te Balk;

. het servicepunt, Vissersburen 88 te Lemmer.

 

Daarnaast is informatie over het bestemmingsplan , het raadsbesluit en de bijbehorende stukken te raadplegen via de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Het bestemmingsplan zelf is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl . Het planidentificatienummer van het vastgestelde bestemmingsplan is : NL.IMRO.1940.BPBLK19JHVLUTSMOND-VA01 .

 

Beroep en voorlopige voorzie ning .

Gedurende genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) door:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling heeft aangebracht.

 

Ook bestaat de mogelijkheid om naast het instellen van beroep, gelijktijdig een verzoek te richten tot de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag) om een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat op dit verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 7 juli 2020.

 

Burgemeester en wethouders van de Fryske Marren.