Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2020, 161622Plannen | ruimtelijkBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 10 juni 2020 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Landelijk Gebied – Hakkelaarsbrug 3, Muiderberg’”, met identificatienummer NL.IMRO.1942.BPMHakkelaarsbrug3-va01gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 26 juni 2020, voor een periode van zes weken ter inzage.

 

Omschrijving

De huidige woning aan de Hakkelaarsbrug 3 te Muiderberg ligt onder de 380.000 Volt hoogspanningsverbinding Diemen - Lelystad. In het kader van de ‘Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding’ heeft de gemeente het perceel aangekocht. Voorwaarde bij de aankoopregeling is dat de woonbestemming komt te vervallen. Dit betekent dat de huidige bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’ gewijzigd moeten worden. Het perceel wordt met het voorliggende bestemmingsplan bestemd als ‘Groen’. Zodat de bestemming in overeenstemming is met de aangrenzende gronden die eveneens een groenbestemming hebben. De reeds aanwezige dubbelbestemmingen ‘Waarde – Cultuurhistorie’, Leiding – Hoogspanningsverbinding’ en ‘Waterstaat – Waterkering’ blijven behouden en worden conform het vigerende bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ (2014) bestemd.

 

Ter inzage ligging

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan liggen van 26 juni 2020, voor een periode van zes weken, ter inzage en kunnen worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. In verband met corona gelden aangepaste openingstijden van het gemeentehuis. Voor de actuele openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan zoeken we een passende oplossing.

De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar op http://ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente Gooise Meren via http://bestuur.gooisemeren.nl.

 

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 26 juni 2020tot en met 6 augustus 2020, kunnen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij dit niet hebben gedaan, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

 

Bussum, 18 juni 2020

burgemeester en wethouders,

M. van Schaik Drs. H.M.W. ter Heegde

Gemeentesecretaris Burgemeester