Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 161418Plannen | overigkennisgeving bestemmingsplannen

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij onderstaande bestemmingsplannen voorbereiden.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over deze plannen in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Het betreft de volgende plannen:

Koningsweg VII

Het perceel Koningsweg 28 en ong. in Garderen. Het is de bedoeling om realisering van 26 woningen mogelijk te maken.

Kromme Akker-Zuid II

Het plangebied Kromme Akker-Zuid IIin Voorthuizen. Het plangebied bevindt zich ten westen van het nieuwe dorpshuis en het nieuwe gebouw voor basisschool “De Hoeksteen”. Het wordt aan de zuidzijde begrensd door de Wikselaarseweg. Het plangebied ligt ten oosten van de Componistenwijk en ten zuiden van de wijk Kromme Akker. Het is de bedoeling om 62 woningen, waaronder 9 appartementenmogelijk te maken.

Tolnegenweg I, partiële herziening Buitengebied 2012

Het perceel Tolnegenweg 69 in Voorthuizen. Het is de bedoeling om functieverandering naar wonen mogelijk te maken. De agrarische bestemming wordt omgezet naar een woonbestemming. Er wordt een woongebouw met twee wooneenheden gerealiseerd en de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een burgerwoning.

 

Barneveld, 25 juni 2020.