Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 152573Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 9 juni 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 9 juni 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel discussienotitie starterslening

Het college heeft besloten om de discussienotitie over de starterslening voor te leggen aan de raad ter bespreking.

 

Collegevoorstel raadsinformatiebrief terugkoppeling wijkbezoek Westend

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over de terugkoppeling van het wijkbezoek aan Westend en zet deze brief door naar de raad.

 

Collegevoorstel aanwijzen marktmeester en mandateren sanctiebevoegdheden marktverordening

Het college heeft besloten om een nieuwe marktmeester aan te wijzen. Een marktmeester houdt toezicht op een goed verloop van de warenmarkten in onze gemeente. Het college heeft ook besloten om de bevoegdheid tot het opleggen van sancties te mandateren aan het afdelingshoofd.

 

Vraag Reglement van Orde ex. art 34 inzake drukte milieustraat

Het college heeft besloten de vragen van de fractie PGB over de drukte bij de milieustraat door middel van bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Collegevoorstel reactie college op verzoek kwijtschelding huur van st. COM

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde reactie op de brief van stichting COM met het verzoek tot kwijtschelding van de huur van de cultuurcentra.

 

College en raadsvoorstel Gebiedsvisie aanpassen

Het college heeft besloten een aangepast concept raadsbesluit en Nota van Inspraak aan de raad voor te leggen voor vaststelling van de gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o.