Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 137709Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 26 mei 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 26 mei 2020 de volgende besluiten genomen:

 

 

Collegevoorstel ontwikkeling Raadhuisstraat

Het college heeft besloten om onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het realiseren van 21 appartementen aan de Raadhuisstraat ong. in Moergestel.

 

Collegevoorstel kaders verkoop Bosstraat 1 Moergestel

Het college heeft besloten kaders vast te stellen voor de verkoop van de voormalige basisschool aan Bosstraat 1 in Moergestel

 

Collegevoorstel evaluatie Wijk-GGD'er

Het college heeft besloten de evaluatie van de pilot wijk-GGD'er vast te stellen en besloten de pilot regulier in te bedden in het zorgaanbod van de gemeente Oisterwijk.

 

Collegevoorstel CEO Wmo

Het college heeft besloten om het Cliëntervaringsonderzoek Wmo over de jaren 2020 en verder aan te besteden samen met Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. I.v.m. de huidige situatie/coronacrisis willen wij afzien van het uitvoeren van het onderzoek 2020 (over 2019).

 

Eindrapportage Duurzaam Veilig Recreëren

Het college heeft aan de raad voorgesteld om ten aanzien van de vervolgaanpak voor onze recreatieparken, te kiezen voor optie 2 zoals genoemd in de eindrapportage Duurzaam Veilig Recreëren.

 

Collegevoorstel Vaststellen gebiedsvisie Nijverheidsweg

Het college heeft besloten de Gebiedsvisie Nijverheidsweg e.o. aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

 

Collegevoorstel RV nota bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022

Het college heeft besloten het raadsvoorstel ‘Nota Bestaanszekerheid gemeente Oisterwijk 2020-2022’ ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en in te stemmen met bijgevoegde bestuurlijke reactie college op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Collegevoorstel jaarstukken 2019 Definitief

Het college heeft besloten in te stemmen met de teksten van de onderdelen nota van aanbieding, programma’s en paragrafen van de jaarstukken 2019 en legt het raadsvoorstel over de jaarstukken 2019 ter vaststelling aan de raad voor.