Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 133003Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 19 mei 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 19 mei 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel Ontwerp-BP Reedijk 9

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Reedijk 9’, dat voorziet in de beëindiging van de agrarische bedrijfsbestemming, het saneren van een deel van de bebouwing en het ontwikkelen van de statische opslag van caravans aan de Reedijk 9, ter inzage te leggen voor zienswijzen.

 

Collegevoorstel schriftelijke waarschuwing te vroeg innemen standplaats weekmarkt

Het college heeft ingestemd met het akkoord gaan voor het versturen van de schriftelijke waarschuwingen aan twee marktkooplieden voor het te vroeg innemen van een standplaats op de weekmarkt in Oisterwijk op 14 mei 2020

 

Jaarstukken 2019, herijking begroting 2020 en ontwerpbegroting 2021 Hart van Brabant

Het college heeft kennisgenomen van de jaarstukken over 2019, de herijking begroting werkagenda 2020 en de ontwerpbegroting voor 2021 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Het college heeft besloten deze stukken door te sturen naar de raad met het voorstel om enkele zienswijzen op de begroting 2021 in te dienen. Het college heeft verder besloten de financiële consequenties van de definitieve begroting te zijner tijd te verwerken in de begroting van Oisterwijk.

 

Adhesiebetuiging P10 Herijking Gemeentefonds

Het college sluit zich aan bij de lobby voor een rechtvaardige verdeling van het gemeentefonds vanuit de plattelandsgemeenten.

 

Collegevoorstel raadsinformatiebrief stand van zaken financiële gevolgen coronacrisis

Het college heeft besloten de raad te informeren over de stand van zaken financiële gevolgen door de coronacrisis via een raadsinformatiebrief.