Gemeenteblad van 's-Hertogenbosch

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-HertogenboschGemeenteblad 2020, 130200Overige besluiten van algemene strekkingIntrekken Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 6 mei 2020 besloten tot:

 

Het intrekken van de Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie 2020. Het hierdoor vrijgekomen budget ad € 172.000 wordt ingezet voor Onderwijskansen.

De Subsidieregeling Onderwijsinnovatie wordt met onmiddellijke ingang per 6 mei 2020 beëindigd.

Toelichting

Door de corona-crisis heeft het onderwijs zeer snel moeten overgaan tot afstandsonderwijs. Dit vroeg en vraagt veel energie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Nu de scholen weer deels geopend gaan worden, zullen er ook oplossingen gezocht moeten worden voor de verschillen die zijn ontstaan voor kinderen om mee te kunnen doen in het leerproces, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. stimuleren en inzet op geloof in eigen kunnen), regels en impact van overgangen zonder bv de eindtoets, aansluiting op het vervolgonderwijs of uitstroom naar werk. Daarbij is er veel zorg over kinderen en jongeren als gevolg van niet naar school gaan. Dat gaat wat ons betreft niet alleen over een leerachterstand maar betreft ook problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling of met taal. Wij willen daarom ruimte bieden om nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen om gelijke kansen te bevorderen. Daarmee beginnen wij zo snel mogelijk en we gaan door tot na de zomervakantie. En zo lang als nodig is. De uitvoering zal gebeuren door en samen met partners in het onderwijs, kinder- en jongerenwerk, sport en cultuur. Naast aanwending van beschikbare middelen, is extra budget nodig. Hiervoor gebruiken wij de middelen van de subsidieregeling Onderwijsinnovatie. De reden is dat wij van mening zijn aandacht voor  bevordering van onderwijskansen voor de kinderen en jongeren in ’s-Hertogenbosch in en na deze crisis prioriteit heeft.

De subsidieregeling Onderwijsinnovatie wordt met onmiddellijke ingang per 6 mei 2020 beëindigd. Al ingediende voorstellen worden nog behandeld.

 

De secretaris,

Drs. B. van der Ploeg

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers