Gemeenteblad van Enschede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeGemeenteblad 2020, 12772Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/ nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018)

Ondergetekende, G.E.S. Walgemoet, Afdelingshoofd van de afdeling Vergunnen, Cluster Omgeving & Recht van de gemeente Enschede;

 

gelet op:

 

- artikel 2, lid 2 van het Mandaatbesluit 2018;

 

besluit:

 

 • a.

  machtiging te verlenen om de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad (verder: bestuursorganen) te vertegenwoordigen bij de behandeling van:

  • bezwaarschriften;

  • (hoger) beroepschriften;

  • verzoeken om voorlopige voorziening

 

en

 

 • b.

  mandaat te verlenen om namens de bestuursorganen staande de zitting ter behandeling van een bezwaarschrift, (hoger)beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening een besluit te nemen aan onderstaande medewerkers van de Afdeling Vergunnen:

 

 • Mevrouw A. Horsthuis

 • De heer A. Öz

 • Mevrouw B. Koopmans

 • Mevrouw B. Seegers

 • De heer D. Bijkerk

 • Mevrouw D. Cramers

 • De heer E. Bouwman

 • Mevrouw E. Deijk

 • De heer G. Ekkel

 • Mevrouw M. Geurts

 • Mevrouw I. Willemsen

 • De heer J. Onstein

 • De heer J. Voelman

 • De heer M. Reekers

 • Mevrouw M. de Groot

 • De heer M. Heethaar

 • Mevrouw M. HassinK

 • De heer M. van Kalsbeek

 • De heer D.Hoogendoorn

 • Mevrouw P. Miller

 • Mevrouw M. Naberling

 • de heer T. Reinders

 • De heer M. Snijder

 • De heer P. Wennink

 • Mevrouw R. van Esch

 • De heer R. Kuipers

 • Mevrouw S. al Falouji

 

 • c.

  de eerder aan de hiervoor vermelde medewerkers verleende vergelijkbare machtigings-/mandaatbesluiten in te trekken.

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking daarvan.

 

 

 

 

* De bekendmaking vindt plaats door middel van toezending van het besluit aan de genoemde gemachtigden/gemandateerden. Daarnaast wordt het besluit gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad.

Enschede, 14 januari 2020.

Het afdelingshoofd van de afdeling Vergunnen voornoemd,

w.g.

G.E.S. Walgemoet