Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2020, 127089Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - ter inzage vastgesteld Wijzigingsplan Lageweg 3 te Zuidland

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard heeft op 6 mei 2020 het wijzigingsplan Lageweg 3 te Zuidland vastgesteld.

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied west’ is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om bij beëindiging van een agrarisch bedrijf de agrarische bestemming daarvan om te zetten naar een woonbestemming. In het wijzigingsplan wordt de functie van het voormalige agrarisch bedrijf omgezet naar een woonfunctie.

Plangebied

Het plangebied bestaat uit het perceel Lageweg 3 in Zuidland.

Planfase

Vastgesteld.

Plannummer

NL.IMRO.1930.WPLageweg3-3001

Inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan van 26 mei tot en met 6 juli 2020 inzien:

• op www.ruimtelijkeplannen.nl;

• op www.nissewaard.nl/ruimtelijkeplannen;

• op afspraak in het stadhuis, Raadhuislaan 106, 3201 EL Spijkenisse.

Reacties

Bent u het niet eens met de vaststelling van het bestemmingsplan dan kunt u tot en met 6 juli 2020 een reactie (beroep) indienen. Dat kan alleen als u belanghebbende bent en u kunt aantonen dat u niet in staat was om eerder op het plan te reageren.

Stuur het beroep per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief;

  • uw naam en adres;

  • uw bezwaren.

Onderteken het beroepschrift en stuur het naar:

  • Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak

  • Postbus 20019

  • 2500 EA Den Haag

U kunt het beroep ook digitaal in dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u in bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het wijzigingsplan treedt op 7 juli 2020 in werking. Dat is de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het wijzigingsplan of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.