Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 12603Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Bernestraat 1, 5374 PE Schaijk; het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een voormalige meubelfabriek naar een zonnepanelenopslag met kantoor (aanvraag ontvangen 6 januari 2020)

Steenakker 1, 5411 BN Zeeland; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 7 januari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Steenakker 1, 5411 BN Zeeland; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met verbouw van de woning (melding ontvangen 7 januari 2020)

Heijtmorgen 14, 5375 AN Reek; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een loods (melding ontvangen 9 januari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Weversweg ongenummerd te Zeeland; het bouwen van een tijdelijke (voor een periode van 10 jaar) vangkraal (vergunning verzonden 8 januari 2020)

Trentsedijk 12, 5411 ND Zeeland; het vervangen van het dak van de woning (vergunning verzonden 8 januari 2020)

Lorskensstraat 1f en 1g, 5374 BC Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (HZ-2015-0071 d.d. 15 januari 2016) voor het realiseren van twee appartementen in een gedeelte van een bestaand kantoorpand (vergunning verzonden 9 januari 2020)

Industriepark 32a, 5374 CM Schaijk; het bouwen van een bedrijfsgebouw en een bijgebouw (vergunning verzonden 10 januari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het bouwen van een bedrijfshal met manege en het herbouwen van een bedrijfsloods. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 23 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 7 januari 2020.

Monseigneur Borretstraat ongenummerd te Reek; het tijdelijk (voor een periode van 10 jaar) realiseren van een Aldi-supermarkt. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 25 februari 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 9 januari 2020.

Huisnummerbesluiten:

Intrekking nummeraanduiding:

Pastoor van Winkelstraat 39a, 5374 BG Schaijk; t.b.v. een bestaand kantoorpand.

Vaststelling nummeraanduiding:

Lorskensstraat 1f en 1g, 5374 BC Schaijk; t.b.v. twee nieuw te realiseren appartementen op de eerste verdieping.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 13 januari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.