Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 125706Overige overheidsinformatieAgenda raadsvergadering

 

 •  

Datum : 2 7 mei 2020

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : digitale vergadering

 •  

Voorzitter : F. Veenstra

 •  

Griffier : H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt er een digitale raadsvergadering gehouden op woensdag 27 mei 2020. Deze digitale raadsvergadering begint om 20:00 uur en is te volgen via de website van de gemeenteraad www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 •  

 

 •  

 

1.

Opening, vaststellen agenda en mededelingen

 •  

 

2.

Vragenhalfuur

Dit gebeurt in verband met de bijzondere wijze van vergaderen schriftelijk.

 •  

 

3.

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 mei 2020, de toezeggingen- en vragenlijst en de lijst moties en amendementen

Voorstel:

 • a.

  de besluitenlijst vaststellen;

 • b.

  de toezeggingen- en vragenlijst vaststellen;

 • c.

  lijst moties en amendementen.

 •  

 

4.

Debat

 •  

 

5D.

Bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West

Voorstel:

1. De nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016 vaststellen;

2. Het bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West met imro-nummer NL.IMRO.1940.BPLEM16RONDWEGWEST-VA01 gewijzigd vaststellen zoals aangegeven in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzingen ontwerpbestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West 2016;

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 8B.

 •  

 

6D.

Fusie schoolbestuur Primus

Voorstel:

1. goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie waarbij Stichting Onderwijsgroep Primus (Primus) van rechtswege ophoudt te bestaan;

2. in te stemmen met de statutenwijziging en met het vormen van het College van Bestuur bestaande uit 1 lid en van de Raad van Toezicht bestaande uit 5 leden (en deze leden van de Raad van Toezicht aldus te benoemen), een en ander overeenkomstig bijgaand concept d.d. 31 januari 2020 en per het moment van tot stand komen van de fusie.

Over dit voorstel kan een besluit worden genomen onder agendapunt 9B.

 •  

 

7.

Beslút

 •  

 

8B.

Bestemmingsplan Lemmer - Binnen de Rondweg en Tramdijk West

Voorstel: zie agendapunt 5D.

 •  

 

9B.

Fusie schoolbestuur Primus

Voorstel: zie agendapunt 6D.

 •  

 

10.

Sluiting

 •  

 

Stukken

De voorstellen die worden behandeld in deze vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Ook kunt u de stukken vinden op de website: www.defryskemarren.nl/gemeenteraad.

 

Raadsvergadering live volgen

Deze worden live uitgezonden via onze webcast www.defryskemarren.nl/gemeenteraad en kunnen ook achteraf worden bekeken.