Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2020, 125699Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 25 mei 2020

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : digitaal of schriftelijk

 •  

Voorzitter : de heer I. de Wolff

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus wordt een Petear gehouden op maandag

25 mei 2020, maar uiteraard kan dat niet fysiek in het gemeentehuis plaatsvinden. Betrokkenen kunnen schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 25 mei, 12:00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Het is ook mogelijk dat er een Petear via videobellen wordt georganiseerd. In dat geval wordt dat gesprek uitgezonden via de webcast en is te volgen of na te kijken op de website van de gemeente. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 20 mei 14:00 uur via griffie@defryskemarren.nl en ontvangen daarna de nodige begeleiding om deel te nemen.

U leest maandag 25 mei na 13:00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear.

 

 

 • 2.

   

F usie schoolbestuur Primus Voorstel:

 • 1.

  goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie waarbij Stichting Onderwijsgroep Primus (Primus) van rechtswege ophoudt te bestaan;

 • 2.

  in te stemmen met de statutenwijziging en met het vormen van het College van Bestuur bestaande uit 1 lid en van de Raad van Toezicht bestaande uit 5 leden (en deze leden van de Raad van Toezicht aldus te benoemen), een en ander overeenkomstig bijgaand concept d.d. 31 januari 2020 en per het moment van tot stand komen van de fusie.

Toelichting:

De schoolbesturen Primus (gemeente De Fryske Marren) en De Basis (gemeente Heerenveen) zijn sinds 2016 bestuurlijk aan elkaar verbonden in de Holding Ambion. Primus en De Basis (in Ambion) zijn voornemens te gaan fuseren, onder meer in het belang van het borgen van de continuïteit van voldoende openbaar onderwijs in de gemeenten. De raad wordt gevraagd hieraan goedkeuring te verlenen met inbegrip van de statutenwijziging en met het vormen van het College van Bestuur.

Dit voorstel wordt voor besluitvorming geagendeerd in Debat en Beslút van 27 mei 2020.

 •  

 

 • 3.

   

Zienswijze FUMO lidmaatschap WSGO

Voorstel: Kennis nemen van het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur van de FUMO om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en daarop geen zienswijze indienen.

Toelichting:

De FUMO voert namens de colleges van B&W van de Friese gemeenten, Gedeputeerde Staten Fryslân en het DB van Wetterskip Fryslân taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. Het AB van de FUMO wil graag lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO) en voor dit voornemen kan de raad een zienswijze indienen. Het college adviseert u geen zienswijze in te dienen.

 •  

 

 • 4.

   

Beleidsplan wegenbeheer 2020-2024

Voorstel:

1. In te stemmen met het Beleidsplan wegbeheer 2020-2024.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van financiering.

Toelichting:

Het nieuwe Beleidsplan wegbeheer 2020-2024 is een door de raad vast te stellen actualisatie van het vorige Beleidsplan. Doel van dit nieuwe beleidsplan wegbeheer is het voldoen aan de beheer- en onderhoudsbehoefte volgens de uitgangspunten uit het coalitieakkoord, over hoe de gemeente De Fryske Marren omgaat met wegbeheer- en onderhoud.

 •  

 

5.

Gezondheidsbeleid 2020-2024

Voorstel:

 • 1.

  Het Gezondheidsbeleid 2020 - 2024 vaststellen.

 • 2.

  De aanvraag voor financiële middelen te behandelen tijdens het proces van de Kadernota aanvraag.

 • 3.

  Als er geen extra geld voor de uitvoering via de Kadernota beschikbaar wordt gesteld de uitvoering aan te passen.

Toelichting:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Publieke Gezondheid, waarop het lokale gezondheidsbeleid kan worden gebaseerd. Het vorige plan liep tot 2017, zodat er een nieuw beleidsplan door de raad moet worden vastgesteld.

Dit nieuwe beleid voor 2020 – 2024 is afgestemd met inwoners en de GGD, en legt de prioriteit bij 5 gezondheidsvraagstukken/ambities die ook in het landelijk beleid (RIVM) belangrijk zijn.

 •  

 

6 .

Verordening Rechtspositie Raads- en Commissieleden 2020

Voorstel: Vaststellen van de Verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden 2020

Toelichting:

Per 1 januari 2019 is het landelijk Rechtspositiebesluit voor alle decentrale politieke

ambtsdragers in werking getreden, waarmee rechtspositiebesluiten die zaken op onderdelen van het lokale bestuur regelden, geen functie meer hadden. Als gevolg van de invoering van dit nieuwe Rechtspositiebesluit moet de huidige Verordening rechtspositie Raads- en Commissieleden, die dateert van 27 mei 2015, op onderdelen worden aangepast.

 •  

 

7 .

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Mochten er op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur geen aanmeldingen binnen gekomen zijn om mee te praten over de onderwerpen in dit P etear , dan gaat dit P etear niet door!

 

U kunt dit zien op de dag van de vergadering na 1 3 : 30 uur op de site van de gemeenteraad .