Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 125298Plannen | overigVaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’

Zaaknummer 133458

Op grond van art. 83, lid 1 en 2 en art. 110a Wet geluidhinder

 

Op 21 april 2020 hebben burgemeester en wethouders van Ede een besluit hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting voor ten behoeve van bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’.

Inzage

U kunt het besluit hogere waarden Wet geluidhinder met bijbehorende stukken (digitaal) inzien van donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag 1 juli 2020 bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Een besluit hogere waarde Wet geluidhinder (HWG) doorloopt een eigen procedure, naast de procedure voor het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Om deze reden is het besluit HWG als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen. In de publicatie van het bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’ vindt u, onder gerelateerde informatie, een directe link naar het bestemmingsplan waar het besluit HWG betrekking op heeft. Via deze link wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het besluit HWG vindt u onder de optie ‘Bijlagen’ bij het betreffende bestemmingsplan.

Gebied en gevolg

De hogere waarden hebben betrekking op de geluidsbelasting van de te realiseren woningen in het noordelijk deel van woongebied Kernhem B-west in Ede vanwege de A30. Deze ontwikkelingen worden planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan ‘Ede, Kernhem-B west, noordelijk deel’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2018KRNH0001-0301.

Beroep

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpbesluit Vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Het beroepsschrift stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen bij de Raad van State en/of een voorlopige voorziening te vragen. Dit kan via de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet

Op deze procedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift de beroepsgronden moeten aangegeven. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in een eventueel beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.