Gemeenteblad van Leidschendam-Voorburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgGemeenteblad 2020, 124021VerordeningenSpecifieke nadere regels subsidieverstrekking corona steunmaatregelen gemeente Leidschendam-Voorburg

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Gelet op het bepaalde in de ‘Algemene subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2019’, de ‘Nadere regels subsidieverstrekking gemeente Leidschendam-Voorburg 2019’ en het ‘Afwegingskader Steunmaatregelen coronacrisis’.

Overwegende dat het wenselijk is specifieke nadere regels vast te stellen voor het verstrekken van subsidies die betrekking hebben op kosten ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.

BESLUITEN

Vast te stellen de volgende specifieke nadere regels:

‘Specifieke nadere regels subsidieverstrekking corona steunmaatregelen gemeente Leidschendam-Voorburg’

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

 • b.

  Coronacrisis: ontstane crisis naar aanleiding van de genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus;

 • c.

  Corona-virus: COVID-19;

 • d.

  Individueel commercieel oogmerk: met het doel om geld te verdienen voor een individuele onderneming;

 • e.

  Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening Leidschendam-Voorburg 2019.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekkingen van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Verzoeken en initiatieven die er op gericht zijn om de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties of ondernemers binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg te beperken.

 

Artikel 4 Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 9 van de subsidieverordening kan subsidieverlening door het college worden geweigerd als:

 • a.

  Er een andere (lokale of landelijke) wet of regeling is waar de aanvrager gebruik van kan maken;

 • b.

  De aanvraag geen directe relatie heeft met de bestrijding van de negatieve gevolgen van de coronacrisis;

 • c.

  Het verzoek of initiatief een individueel commercieel oogmerk heeft;

 • d.

  De aanvraag ziet op een structurele subsidie;

 • e.

  De aanvraag betrekking heeft op een wettelijke taak;

 • f.

  De aanvraag niet dient tot het bereiken van één of meer van de volgende doelstellingen: bescherming van de sociale infrastructuur, beperking van economische schade en ondersteuning van de zelfredzaamheid van inwoners;

 • g.

  De aanvraag wordt ingediend door een individu die geen organisatie of onderneming vertegenwoordigt.

 

Artikel 5 De hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie kan nooit meer zijn dan wat een publieke organisatie nodig heeft om de activiteiten op korte termijn (of na de afloop van de coronacrisis) voort te kunnen zetten.

 • 2.

  Subsidieaanvragen voor initiatieven vanuit lokale ondernemers worden tot maximaal 50% van het aangevraagde subsidiebedrag gesubsidieerd;

 • 3.

  Subsidieaanvragen van (sport)verenigingen, culturele instellingen of maatschappelijke organisaties worden tot maximaal 100% van het aangevraagde subsidiebedrag gesubsidieerd;

 • 4.

  Het college stelt de hoogte van het te ontvangen bedrag vast met inachtneming van de maximale subsidie zoals bedoeld onder lid 2 en 3.

 

Artikel 5 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de belanghebbende, afwijken van de bepalingen in deze uitvoeringsregeling, indien toepassing van deze regels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

 

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Specifieke nadere regels subsidieverstrekking corona steunmaatregelen gemeente Leidschendam-Voorburg’

 • 2.

  De regeling treedt in werking op de dag volgend op die van bekendmaking en werkt terug tot 1 maart 2020.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van: 12 mei 2020

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

A. van Mazijk, K. Tigelaar