Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 122372Overige besluiten van algemene strekkingBesluit markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 7 mei 2020

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

 

Overwegende dat

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 29 april 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 (hierna: Noodverordening) heeft bekendgemaakt;

 • -

  warenmarkten vallen onder de definitie van openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 2.1 van de Noodverordening;

 • -

  nu er in de buitenruimte meer ruimte komt voor versoepeling ook een eerste versoepeling met betrekking tot de warenmarkten mogelijk is, waarbij de voorkeur uitgaat naar levensmiddelen, bloemen en planten, omdat hiermee de supermarkten worden ontlast en de drukte in de buitenruimte wordt verspreid;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan op verzoek van de regiogemeente een ontheffing verlenen voor de verkoop van non-food

 • -

  op basis van artikel 3.1 lid 1 onder c van de Noodverordening gevallen kunnen worden aangewezen waarvoor het verbod van artikel 2.1 van de Noodverordening niet geldt;

Gelet op

 • -

  artikel 176 van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 39 eerste lid van de Wet veiligheidsregio’s;

 • -

  artikel 3.1 lid 1 onder c jo. Artikel 2.1 van de Noodverordening;

 • -

  artikel 4.2 aanhef en onder c jo. Artikel 4.1 van de Noodverordening;

 

Besluit

Het verbod op samenkomsten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 29 april 2020 geldt niet voor bestaande markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g van de Gemeentewet mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  de marktkramen dienen zodanig te zijn opgesteld dat de veilige afstand als bedoeld in artikel 2.2.redelijkerwijs in acht kan worden genomen tussen personen die zich op de markt en in de aanliggende gebieden bevinden;

 • b.

  enkel de verkoop van levensmiddelen, bloemen en planten is toegestaan;

 • c.

  voor levensmiddelen geldt dat alleen afhaal ten behoeve van consumptie elders dan op het markterrein is toegestaan;

 • d.

  zit- of staan-meubilair en andere uitstallingen buiten de marktkraam zijn niet toegestaan;

 • e.

  leegstaande en/of vrije marktplaatsen mogen niet worden vergeven aan zogenaamde meelopers. Een meeloper is iemand zonder vaste plek op de markt, die zich ’s ochtends meldt bij de marktmeester in de hoop een overgebleven plek te kunnen bezetten;

 • f.

  de organisatie van de markt houdt toezicht op de naleving van de voorwaarden als bedoeld in dit artikel en reguleert daartoe indien noodzakelijk de toestroom tot en doorstroom op de markt;

 • g.

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan te allen tijde dit besluit intrekken, of de daaraan verbonden voorschriften wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft;

 • h.

  de marktmeester wordt ingevolge artikel 4.2 aanhef en onder c aangewezen als toezichthouder voor de naleving van dit besluit op basis van de onderhavige noodverordening en kan nadere aanwijzingen geven als bedoeld in artikel 4.1 van de noodverordening.

Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit markten Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 7 mei 2020.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 7 mei 2020 te Rotterdam

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond