Gemeenteblad van Zwijndrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwijndrechtGemeenteblad 2020, 11977Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke vergunningstop voor de exploitatie van een coffeeshop

 

De raad van de gemeente Zwijndrecht;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 januari 2020, 2020-15902;

 

Gelet op:

- artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikelen 2:28 en 2:28A van de Algemene Plaatselijke Verordening;

- de vigerende beleidsregels niet-commerciële coffeeshop,

 

B e s l u i t

 

  • 1.

    Een tijdelijke vergunningstop voor de exploitatie van een coffeeshop af te kondigen;

 

  • 2.

    De tijd van maximaal 6 maanden te nemen om het coffeeshopbeleid aan te vullen / te wijzigen.

 

 

De vergunningstop treedt in werking op 15 januari 2020.

 

Vastgesteld in de niet-openbare vergadering van 13 januari 2020.

De griffier, De voorzitter,

Evert Bunt, Hein van der Loo

Toelichting

Uit de huidige jurisprudentie rond schaarse vergunningen en de regels uit de Europese Dienstenrichtlijn vloeit de verplichting voort om een verdelingsmethodiek en een beperkte geldigheidsduur van de schaarse vergunningen te regelen;

Een exploitatievergunning voor een coffeeshop is een schaarse vergunning;

Het vigerende coffeeshopbeleid dient aangevuld en gewijzigd te worden om aan de gewijzigde juridische inzichten en eisen te voldoen:

Hiertoe wordt een vergunningstop van maximaal 6 maanden afgekondigd, binnen welke termijn het vigerende beleid aangevuld/ gewijzigd kan worden.