Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2020, 117741Overige besluiten van algemene strekkingNota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer maken bekend dat zij op 28 april 2020 de geactualiseerde Nota Bodembeheer Gemeente Haarlemmermeer, beleidskader voor grond- en baggerverzet en de Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlemmermeer 2020 (Nota Bodembeheer 2020) (Nota B&W nummer 2020.0001031) hebben vastgesteld .

 

In de Nota Bodembeheer 2020 is het bodembeleid van de gemeente op grond van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) vastgelegd, inclusief de Bodemfunctiekaart en Bodemkwaliteitskaart. De Nota Bodembeheer is geactualiseerd in verband met de samenvoeging van de voormalige gemeente Haarlemmermeer en de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De samenvoeging maakt het noodzakelijk de Bodemkwaliteitskaarten van beide voormalige gemeenten samen te voegen en de Nota Bodembeheer hierop tekstueel aan te passen. Gelijktijdig hebben wij de Nota Bodembeheer ten aanzien van bodemvreemd materiaal, aangepast aan de gewijzigde landelijke Regeling bodemkwaliteit.

 

Daarnaast heeft het college besloten om de bodemkwaliteitskaart van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn (de regio Amstelland en Meerlanden) te accepteren als bewijsmiddel voor de kwaliteit van grond die in die regio wordt ontgraven en in de gemeente Haarlemmermeer wordt toegepast.

 

De Nota Bodembeheer Gemeente Haarlemmermeer, beleidskader voor grondverzet d.d. 24 mei 2018 en de Bodemkwaliteitskaart 2018 (Raadsvoorstel nummer 2018.0014079) worden hierbij ingetrokken.

 

Tevens wordt de Bodemkwaliteitskaart van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude d.d. 27 september 2016 (nummer RUI 15/021) ingetrokken.

 

Inzage

De Nota Bodembeheer 2020 ligt gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder ter inzage. In verband met corona vragen wij u de Nota Bodembeheer 2020 zoveel mogelijk digitaal in te zien. De nota staat op de website van www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunnen wij u op verzoek digitaal een exemplaar toesturen. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900 1852. Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u telefonisch een afspraak maken om de Nota Bodembeheer op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Belt u hiervoor met 0900 1852.

 

Inwerkingtreding

De Nota Bodembeheer 2020 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van deze bekendmaking.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken binnen zes weken na publicatie van deze bekendmaking een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de gronden/motivering van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.