Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2020, 113936Overige besluiten van algemene strekkingHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen,

Gelet op artikel 160, lid 1, aanhef en onder g Gemeentewet,

Overwegende dat:

  • -

    Op het kerkplein Brugstraat 8 van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande, een warenmarkt is ingesteld;

  • -

    Er al jaren geen markt wordt gehouden in Nieuwlande en dat ter vervanging van de warenmarkt er naast de warenmarkt een standplaats is ontwikkeld en aangelegd voor de enige gebruiker van het marktplein.

Besluiten:

I. Op grond van artikel 160, lid 1 sub g van de Gemeentewet de warenmarkt op het kerkplein Brugstraat 8 van de Protestantse Evangelisatie Nieuwlande af te schaffen.

II. Het afschaffingsbesluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking hiervan.

 

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.

de secretaris, de burgemeester

T.N. Kramer K.B. Loohuis

 

Nadere informatie

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Rogier Molenaar van de afdeling Economische Zaken, via telefoonnummer 14 0528.

 

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat;

• waarom u het niet met het besluit eens bent;

• uw handtekening.

 

Voorlopige voorziening

Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.