Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 108249Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 21 april 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 21 april de volgende besluiten genomen:

 

Voortgang project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)

Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over de voortgang van het project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv).

 

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 en de ontwerp begroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en legt deze voor aan de raad.

 

Begroting 2021 en jaarrekening 2019 OMWB

Het college heeft kennis genomen van de ontwerp begroting 2021 en jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en legt deze voor aan de raad.

 

Regeling werktijden

Het college heeft besloten De Regeling werktijden vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling werktijden, zoals vastgesteld op 17 december 2019.

 

Vaststellen concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant

Het college heeft besloten om het concept-bod Regionale Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant vast te stellen en de raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief. De raad neemt in de eerste helft van 2021 een besluit over het definitieve bod.

 

Beheersplan en communicatieplan eikenprocessierups

Het college heeft besloten het beheersplan en het communicatieplan voor de bestrijding van de eikenprocessierups vast te stellen.

 

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 gemeenschappelijke regeling WSD

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 en de ontwerp begroting 2021 van de WSD en legt deze voor aan de raad.

 

Raadsvoorstel herijking begroting jeugd 2020 regio Hart van Brabant

Het college heeft kennis genomen van de herijkte begroting van regio Hart van Brabant voor de uitvoering van de specialistische jeugdhulp 2020 en legt deze voor aan de raad.

 

Ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning voor tuinsieraad D op het perceel Laag Heukelomseweg 3 Heukelom

Het college heeft besloten de ontwerpbeschikking weigering omgevingsvergunning voor het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad D op het perceel Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom samen met de weigering van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de raad, met ingang van 1 mei 2020, zes weken ter inzage te leggen voor eventuele zienswijzen.

 

Jaarrekening 2019 en begroting 2021 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Het college heeft besloten de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.