Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2020, 10320Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent de gemeentesecretaris en loco-secretarissen (Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris en loco-secretarissen)

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

gelet op artikel 102 van de Gemeentewet;

 

besluiten;

 

  • de heer W. van Twuijver per 1 januari 2020 aan te wijzen als gemeentesecretaris;

  • mevrouw W.J. Pelk per 1 januari 2020 aan te wijzen als 1e loco secretaris;

  • mevrouw A.G.W. van der Horst per 1 januari 2020 aan te wijzen als 2e loco secretaris.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2020.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris en loco-secretarissen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar op 7 januari 2020.

P.F. Dijkman, loco burgemeester

W. van Twuijver, secretaris