Gemeenteblad van Coevorden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenGemeenteblad 2020, 10054Overige overheidsinformatieOpenbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 21 januari 2020

 

 

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare commissievergadering van de raad der gemeente Coevorden op dinsdag 21 januari 2020.

De portefeuillehouders zijn uitgenodigd om bij de behandeling van hun voorstellen aanwezig te zijn. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de Raadszaal.

 

 

De voorzitter,

A.H. Sieben

 

Agenda

Commissievergadering

Beeldvorming en oordeelsvorming

 

 • 1.

  Opening

 • 2.

  Mededelingen

 • 3.

  Vaststelling agenda

 • 4.

  Inspreekrecht

 • 5.

  Vragenuurtje

 • 6.

  Raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken

 • 7.

  Brief van het college van burgemeester en wethouders, verzonden 18 november 2019, inzake motie Blijverslening c.q. Verzilverlening

 • 8.

  Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake Fietsnota Coevorden “Ruimte voor de fietser”

 • 9.

  Voorstel van het college van burgemeester en wethouders inzake vaststellen financiën bermbeheerplan

 • 10.

  Voorstel van Seniorenconvent inzake benoeming van de heer F. Booij als intern lid van de Rekenkamercommissie Coevorden

 • 11

  Vaststelling verslag commissie van 3 december 2019

  Sluiting

   

   

U wilt iets kwijt aan de gemeenteraad?

Dat kan! U kunt gebruik maken van het inspreekrecht in de commissievergadering.

U kunt zich voor aanvang van de vergadering melden bij de raadsgriffier, via email: griffie@coevorden.nl of via tel. nr. 14 0524.

 

Indien u wenst in te spreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, vragen wij u 24 uur voor aanvang van de vergadering hiervan melding te maken bij de raadsgriffier.

 

Vergadering wordt live uitgezonden

Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op Internet.

De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

 

De raad biedt u tevens de mogelijkheid om voorafgaande aan de commissievergadering tussen 19.00 en 19.30 uur op een informele wijze bij te praten met de raadsleden onder het genot van een kop koffie.