Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2020, 100289Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften ter aanwijzing van gebieden of locaties zoals bedoeld in artikel 2.5 Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 (Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 april 2020)

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

gelet op artikel 39, eerste lid van de Wet veiligheidsregio's, artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020,

gelet op de aanwijzing van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart, nr. 1663097-203238-PG en van 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en de aanwijzing van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG;

gehoord de beraadslagingen van het regionaal beleidsteam (RBT), gehoord hebbende het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 23 en 30 maart en geconsulteerd alle burgemeesters van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

Overwegende dat:

 • -

  Er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 • -

  de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben verzocht uitvoering te geven aan afgekondigde maatregelen;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in nauwe samenspraak met het lokale bestuur binnen de gemeenten vallende onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maatregelen treft om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus COVID-19;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 30 maart 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 heeft vastgesteld;

 • -

  de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ingevolge artikel 2.5 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebieden of locaties kan aanwijzen waarvoor een verbod of een beperking van het gebruik geldt;

 • -

  de aanwijzing gebaseerd is op de inschatting dat op die plaats redelijkerwijs het 1,5 meter afstandscriterium niet kan worden nageleefd;

 • -

  de aanwijzing tevens gebaseerd is op de noodzaak om de zorgcontinuïteit in de regio te kunnen garanderen;

 

besluit:

 

Vast te stellen het Besluit aanwijzing gebieden en locatie Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 april 2020,

Artikel 1. Verboden gebied en locaties

 • 1.

  Als verboden gebieden en locaties worden aangewezen de gebieden en locaties genoemd in de bijlage bij dit aanwijzingsbesluit.

 • 2.

  Dit verbod of beperking geldt niet voor:

  • a.

   bewoners van woningen die zijn gelegen in het gebied of de locatie;

  • b.

   personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

  • c.

   de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 30 maart 2020.

Artikel 2. Werkingssfeer

Deze aanwijzing is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, te weten gemeente Rotterdam, gemeente Nissewaard, gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Goeree-Overflakkee, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente

Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Ridderkerk, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en de gemeente Westvoorne.

 

Artikel 3. Intrekking vorige aanwijzingsbesluit

Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 14 april 2020 wordt ingetrokken.

 

Artikel 4. Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit kan worden aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 15 april 2020.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt op www.rijnmondveilig.nl en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 15 april 2020 te Rotterdam.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmon

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Toelichting

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 30 maart 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

 

Voor een aangewezen gebied of locatie geldt dat het verder gaat dan het in artikel 2.2 van de verordening bedoelde verbod op groepsvorming; in dit geval mag niemand zich meer in het gebied bevinden, behalve de personen genoemd in het tweede lid. Daarnaast gelden de algemene uitzonderingen genoemd in artikel 3.1 van de noodverordening.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

 

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Bijlage bij "Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties dd. 15 april 2020": Overzicht gebieden en locaties in regio Rotterdam-Rijnmond

 

Gemeente

Soort

Soort locatie

Adres

Bijzonderheden

Albrandswaard

Parkeerplaats recreatiegebied

Klein profijt

Parkeerplaats jungleroute Klein Profijt

Albrandswaard

Parkeerplaats recreatiegebied

Rhoonse grienden

Kruisingen Oude Maaspad/Albrandswaardse- dijk (Dit zijn diverse kruisingen binnen een straal van ca 100m.)

Albrandswaard

Parkeerplaats

Rhoonse haven

Albrandswaard

Parkeerplaats

Tasman

Albrandswaard

Parkeerplaats

Veerweg

Parkeerplaatsen aan de Veerweg

Albrandswaard

Parkeerplaats

Zwemschool Kikkersprong

Ter hoogte van zwemschool Kikkersprong Poortugaal

Albrandswaard

Parkeerplaats

Abel

Parkeerplaats

Albrandswaard

Skatepark

Skatepark Portland

Weg naar het skatepark toe vanaf de driesprong (splitsing)

Barendrecht

Sportveld

Cruyff court locatie Lagewei

Tussen het Groene Hart Calvijn en Dalton Lyceum

Barendrecht

Natuurgebied/parkeerplaats

parkeerplaats Molenpad

Barendrecht

Natuurgebied/parkeerplaats

Strand naast parkeerplaats Molenpad

Barendrecht

Parkeerplaats

Parkeerplaats Vrijenburgpad

Vrijenburgpad

Barendrecht

Parkeerplaats

Parkeerplaats Zuiderlijk Randstad Molenstee

Charloisse Lagendijk

Barendrecht

Parkeerplaats

SV Besiktas

Charloisse Lagedijk 366

Barendrecht

Strand

Strand Vrijenburgpad

Vrijenburgpad

Brielle

nvt

Capelle a/d IJssel

Basketbalveld

Basketbalveld

Tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat

Capelle a/d IJssel

Basketbalveld

Schollevaar

Tussen Vlinderbaan en Lakenhal

Capelle a/d IJssel

Calisthenics- en freerunpark Schollebos

Schollevaar

Tussen Hazenpad en IJsvogelpad

Capelle a/d IJssel

Calisthenicspark Lijsterpark

Middelwatering

Lijstersingel

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Capelle west

Capelle west (hoek tunnel Algeraweg, Sibeliuspad en Kars-Wegelingpad)

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Capelsebrug

Fascinatio (hoek Abram van Rijckevorselweg, Abram van Rijckevorselplein en Rhijnspoor )

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Couwenhoekseweg

Oostgaarde (Couwenhoekseweg )

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Jasmijnsingel

Schenkel (Jasmijnsingel, Jasmijnpad)

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Poolvosweg

Capelle west (Poolvosweg)

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Reviusrondeel

Middelwatering (hoek Reviusrondeel, Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg)

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Schollebos en JOP Capelseweg

Schollevaar tussen Bermweg, Burgemeester van Beresteijnlaan, water de Nieuwerkerkse tocht en Capelseweg

Capelle a/d IJssel

JOP

JOP Valeriusrondeel

Middelwatering (Valeriusrondeel, naast zwembad de Blinkert)

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Cruyff Court

Oostgaarde (Purmerhoek)

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Middelwatering

Merelhoven hoek Slotlaan/Abram van Rijckevorselweg

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Middelwatering

Frans Halsstraat

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Ardalaan, Désiehof en Solislaan)

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Voetbalkooi Fascinatio

Fascinatio (hoek Fascinatio Boulevard en Onacklaan)

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

Voetbalkooi Middelwatering

Middelwatering (Valeriusrondeel)

Capelle a/d IJssel

Voetbalkooi

voetbalkooi Middelwatering-Centrum

Middelwatering-Centrum (Buizerdhof)

Capelle a/d IJssel

Voetbalveld

Cruyff Court

Capelle west (tussen Telemannstraat, Bas de Blokrede, Berliozstraat)

Capelle a/d IJssel

Voetbalveld

Middelwatering

Wiekslag

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

De Punt

De Punt Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Ouddorp Beach

Noordweg Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Parkeerplaats de Kwade Hoek

Oostdijkseweg Goedereede

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Parkeerplaats Noordzeestrand Stellendam

Meester Snijderweg Stellendam

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Parkeerplaats 't Gorsje, Strand Brouwersdam

Brouwersdam Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Strand bij Vuurtoren

Westhoofdduinpad Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Strand Flauwe Werk en strand Westerduinpad

Westerweg Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Surfspot Ouddorp

Kruising Groenedijk / Duinpad 3e blok te Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Parkeerplaats

Parkeerplaats strand Oosterduinpad

Oosterweg Ouddorp

Goeree- Overflakkee

Recreatie

Eilanden in de Grevelingen

Ossenhoek en Hompelvoet

Goeree- Overflakkee

Skatepark

Skatepark “Het Vliedpark”

Bergweg Middelharnis

Hellevoetsluis

NVT

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Middenwetering/Parkzoom

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Moderato

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Vijverlaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Olympiade / trimbaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

Rembrandtlaan

Krimpen a/d IJssel

Buitenvoorziening

Buitenvoorzieningen oudere jeugd BOJ

C.G. Roosweg

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

De Korf

De Korf

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Tuyterplein

Elckerlyc

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Voetbalvereniging DCV

Waalplantsoen

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Volkstuincomplex toegangsbrug tussen Lijsterbes en Goud-es

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Winkelcentrum Crimpenhof

Raadhuisplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Jongerenontmoetingsplaats

Zwaneneiland inc Giocourt en BOJ

Zwanenkade / Ouverturelaan / Vijverlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Middenweteringpark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Park

Moderatopark

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Parkeerplaats

Parkeerplaats Krimpenerbosweg

Ter hoogte van Krimpenerbosweg 2b en 4.

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Parkeerplaatsen

IJsseldijk en N210

IJsseldijk thv 117, 351, Molenaar van Schelvenlaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Krimpen a/d IJssel

Wachtruimte

Wachtruimte busstation

Ter hoogte van Albert Schweitzerlaan 12

Lansingerland

Sport/Speel

Skatepark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Lansingerland

Sport/Speel

Urban sportpark Annie MG Schmidtpark

Bergschenhoek

Maassluis

Atletiekbaan

Atletiekbaan

Dr. Albert Schweitzerdreef 477

Maassluis

Natuurgebied

Natuurpark Avonturis

Langs Nieuwe Waterweg

Maassluis

Park

Vrijheidspark

Vrijheidspark Maasluis gelegen tussen de doctor Jan Schoutenlaan en de burgemeester Schwartzlaan te Maassluis

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Maassluis

Skatepark

Skatepark Maasdijk

Maassluis

Voetbalkooi

Voetbalkooi Vrijheidspark

Dr. Jan Schoutenlaan

Maassluis

Voetbalveld

Cruyffcourt Mozartlaan

Mozartlaan

Nissewaard

Skatebaan

Skatebaan Groenenwoud

Iepenlaan

Nissewaard

Sluis

Voornse sluis

Uitgezonderd beroepsvaart, zakelijke scheepvaart en afvarende scheepvaart

Ridderkerk

Strand

Zwemstrand "het Waaltje"

Waalweg thv pand 55

Rotterdam

Amelandseplein

Middag openstelling wordt georganiseerd door TOS

Rotterdam

Brug

Schiekadeblok naar Pompenburg

Rotterdam

Cruyffcourt

Cruyffcourt Afrikaanderplein

Afrikaanderplein

Rotterdam

Fitness toestellen

Fitness gedeelte Vroesenpark

Rotterdam

Kade / Parkeerplaats

Rhijnspoorkade

Rotterdam

Kade/Parkeerplaats

Plantagelaan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Rotterdam

Maaskade

Gedeelte Maaskade Noordereiland

Tussen Willemsbrug en de Ruijterstraat

Rotterdam

MOP

P1 Prinses Beatrixlaan

Kralingsebos

Rotterdam

Park

West-Kruiskade

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast Spartaan '20

Naast Oldegaarde 251

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats Parkkade

Parkkade tussen Veerhaven en fietstunnel

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats sv BZC/Zuiderpark

Ter hoogte van Oldegaarde 21

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats SV Charlois

Naast Oldegaarde 665

Rotterdam

Parkeerplaats

Rijnspoorkade

Onder andere ter hoogte van Blue City / Tropicana

Rotterdam

Parkeerplaats

Tennisvereniging Groot Hoefblad Hoogvliet

Rotterdam

Parkeerplaats

Parkeerplaats naast RVV Coal

Naast Oldegaarde 353

Rotterdam

Parkeerterrein

Parkeerterrein "de Machinist"

Coolhaven

Rotterdam

Plein

Martinus Steynstraat

Rotterdam

Plein

Plein Papendrechtstraat

Papendrechtstraat

Rotterdam

Skatepark

Bad Skatepark Oud-Charlois

Rotterdam

Skatepark

Sidelingsepark Skatebaan

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Heemraadsingel

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Hoogvliet

Nederhage 10-12

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Marijke van der Wel

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Nesselande

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Rozenburg

Esdoornlaan

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Schiebroek

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Schieplaza

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Soetendaelseplein

Rotterdam

Skatepark

Skatepark Westblaak

Rotterdam

Sportpark

Fitness toestellen Schuttersveld

Rotterdam

Sportpark

Fitness toestellen strand Nesselande

Rotterdam

Sportpark

Skatepark Zuiderpark

Rotterdam

Sportpark

Geheel Sportplaza inclusief fitness en sportvelden

Zuiderpark

Rotterdam

Voetbalkooi

Josephplein

Rotterdam

Voetbalkooi

Kipstraat

Rotterdam

Voetbalkooi

Rochussenstraat

Rotterdam

Voetbalkooi

t Landje

Rotterdam

Voetbalkooi

Taxusstraat

Rotterdam

Voetbalkooi

Van Speykstraat

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Houdringeweg

Houdringeweg / Laarwoudpad

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Mijnsherenplein

Mijnsherenplein

Rotterdam

Voetbalkooi

Voetbalkooi Statenweg

Rotterdam

Voetbalkooi

Willem Ruyslaan

Rotterdam

winkelcentra

Lengweg Hoogvliet

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Rotterdam

Park

Evenementengedeelte Museumpark inclusief Rozentuin

Rotterdam

Parkeerplaats recreatiegebied

Parkeerplaats Kandelaarweg, Overschie

Rotterdam

Plein

Ganzerikplein HIS

Rotterdam

Straat

Hansweertstraat

Tussen Krabbendijkstraat tot en met Basic Fit Rotterdam Dorpslaan

Rotterdam

Voetbalkooi

Kosboulevard Nesselande

Rotterdam

Voetbalkooi

Noordereiland

Schiedam

Calisthenics veld

Beatrixpark

Schiedam

Calisthenics veld

Fortunaweg

Schiedam

Speelplein

van 't Hoffplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Baan

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Edisonplein

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Göteborg

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Marconiweg

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Overschiesedwarsstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Parkweg Cruyff Court

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Stationstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalkooi/Basketbalveld

Willem Pijperstraat

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Schiedam

Voetbalveld

Jozef Oreliosingel

Tussen zonsondergang en zonsopgang

Vlaardingen

Fitnesstoestellen

Fitnesstoestellen Trimpad

Vlaardingen

Skatebaan

Skatebaan Oranjepark

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Mendelssohnplein

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Professor Teldersstraat

Vlaardingen

Voetbalkooi

Voetbalkooi Trimpad

Westvoorne

NVT

 

Vastgesteld op 15 april 2020 te Rotterdam,

 

Ing. A. Aboutaleb

Voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond