Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 99906Plannen | ruimtelijkBESTEMMINGSPLAN ‘KADEDIJK NAAST 126’ EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE, GEMEENTE MOERDIJK

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 18 april 2019 het bestemmingsplan ‘Kadedijknaast126’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kadedijknaast126-BP40) gewijzigd heeft vastgesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter visie is gelegd. Wijzigingen zijn aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen.

Plangebied

Het bestemmingsplan betreft de planologische regeling voor een bouwinitiatief met twee woningen van een particulier in de kern Fijnaart.

Het vastgestelde plan ligt vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html

Gedurende deze termijn kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het instellen van beroep is mogelijk voor diegene die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende die aantoont hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest. Daarnaast kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijziging die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken is voor 2 woningen ontheffing verleend van de hoogst toelaatbare geluidbelasting op de gevel van een woning van 48 dB (= voorkeurs-grenswaarde), zoals deze geldt bij wegverkeerslawaai. De procedure voor het vaststellen van een hogere waarde is gevolgd op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder. Het besluit tot het vaststellen van een hogere waarde en het daarbij behorende akoestisch onderzoek liggen eveneens vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ter inzage. Het besluit is ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.moerdijk.nl/projecten.