Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 97469Plannen | overigKennisgeving van het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van buurtschap Crailo en het daarbij doorlopen van de M.e.r.-procedure

De colleges van burgemeester en wethouders van Gooise Meren, Hilversum en Laren maken bekend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van buurtschap Crailo op te stellen en daarbij de procedure voor de milieueffectrapportage te doorlopen. Vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 liggen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER (NRD) en de Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Crailo ter inzage. Eenieder kan gedurende deze periode zienswijzen over de NRD en inspraakreacties op de inhoud van de Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan naar voren brengen.

Aanleiding

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren hebben eind 2017 het binnen deze gemeenten gelegen voormalige kazerneterrein Crailo, gelegen aan de Amersfoortsestraatweg ten zuiden van de snelweg A1, gekocht van de Provincie Noord-Holland. De gemeenten willen dit voormalige defensieterrein– via een gezamenlijke entiteit: de GEM Crailo B.V. – gaan ontwikkelen. De gezamenlijk vastgestelde ambities die de gemeenten bij de ontwikkeling wensen na te streven zijn verwoord in het ‘Ambitiedocument Buurtschap Crailo’. Doelstelling is om een integrale, duurzame en innovatieve gebiedsontwikkeling te realiseren, waarbij wonen, bedrijvigheid en natuurbeleving integraal samengaan.

Wat is daarvoor nodig?

Om de ontwikkeling van buurtschap Crailo mogelijk te maken is een start gemaakt met het opstellen van het stedenbouwkundig- & landschapsplan. Om de ontwikkeling volgens dit plan mogelijk te maken, dienen de gemeenteraden van de drie gemeenten te besluiten over de vaststelling van het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk maakt.

Uitgangspuntennotitie

De Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan vormt de eerste stap in de planologische procedure. In het verleden zijn reeds verschillende notities en uitgangspunten beschreven. Het is van belang dat de te hanteren uitgangspunten zo goed mogelijk aansluiten bij zowel het te volgen planvormingsproces als bij hetgeen in de eerdere planvormingsdocumenten is vastgelegd. Deze Uitgangspuntennotitie beoogt een gezamenlijk vertrekpunt te creëren en te verduidelijken welk proces zal worden gevolgd en welke uitgangspunten daarbij zullen worden gehanteerd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De keuzes die moeten worden gemaakt in het kader van deze ontwikkeling dienen weloverwogen genomen te worden. Hierbij dient milieu een volwaardige plek te krijgen in de afweging en besluitvorming. Vanuit deze overtuiging kiezen de gemeenten ervoor om de m.e.r.-procedure te doorlopen.

De ontwikkeling van buurtschap Crailo kan leiden tot een toename van stikstofdepositie op gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied. Omdat in het huidige stadium van de planvorming significante negatieve effecten op Natura 2000-gebied nog niet definitief kunnen worden uitgesloten is een passende beoordeling nodig.

In het milieueffectrapport (MER) worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten (wonen en bedrijvigheid), aan de hand van een aantal alternatieven, beschreven. In het MER wordt ook getoetst in welke mate de doelstellingen worden gehaald. Het MER draagt daardoor bij aan het maken van het definitieve stedenbouwkundig- en landschapsplan voor de ontwikkeling van Crailo, dat de basis vormt voor het vast te stellen bestemmingsplan.

De NRD markeert de start van de m.e.r.-procedure. De NRD bevat een omschrijving van de achtergrond, het doel en de aanpak van het proces dat uiteindelijk moet leiden tot de ontwikkeling van buurtschap Crailo, de thema’s die leidend zijn voor de op te stellen ruimtelijke modellen die in het MER onderzocht zullen worden en een opsomming van milieuaspecten waarvan vast staat dat die verder onderzocht moeten worden.

Naar verwachting zal in het 1e kwartaal van 2020 het ontwerp van het bestemmingsplan tezamen met het MER ter inzage worden gelegd.

Verbrede reikwijdte

Het op te stellen bestemmingsplan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’, hiermee kan alvast worden geanticipeerd op de mogelijkheden die de Omgevingswet zal gaan bieden tot het stellen van regels voor de gehele fysieke leefomgeving in plaats van alleen voor ruimtelijk relevante aspecten. Deze mogelijkheden kunnen naar verwachting een meerwaarde hebben bij het behalen van de gestelde ambities. Er kan worden ingesprongen op de integrale aanpak die nodig is voor een zorgvuldige duurzame invulling van het gebied.

Raadpleging en advies Commissie voor de milieueffectrapportage

De NRD en de Uitgangspuntennotitie worden ook gebruikt voor de raadpleging van de bij de voorbereiding van het bestemmingsplan betrokken overlegpartners en bestuursorganen, zoals onder andere de provincie Noord-Holland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. En de wettelijke adviseurs in het kader van de m.e.r.-procedure.

De gemeenten kiezen er tevens op vrijwillige basis voor om de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage om advies te vragen over de NRD.

Inloopbijeenkomst

Op 9 mei 2019 tussen 19.00 uur en 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in de Groene Afslag (Amersfoortsestraatweg 111 te Laren). Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich laten informeren over de beschreven procedure en de inhoudelijke stukken. De inloopavond kent geen plenair deel, u kunt dus op elk door u gewenst moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnen lopen. Er zijn specialisten aanwezig die uw vragen over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de Uitgangspuntennotitie kunnen beantwoorden. Dit geldt tevens voor het door te lopen proces van het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage. U bent van harte welkom.

Ter inzage en reactiemogelijkheid

Vanaf 26 april 2019 tot en met 6 juni 2019 liggen de NRD en de Uitgangspuntennotitie ter inzage bij de gemeente Gooise Meren, gemeente Hilversum en gemeente Laren. U kunt in deze periode een schriftelijke zienswijze op de NRD en/of inspraakreactie op de Uitgangspuntennotitie indienen bij één van deze drie gemeenten. In de onderstaande tabel vindt u zowel het bezoekadres als het postadres van de drie gemeenten.

Uw schriftelijke zienswijze/inspraakreactie dient voorzien te zijn van uw handtekening en NAW-gegevens. Wij gebruiken uw NAW-gegevens alleen voor het beantwoorden van uw vragen.

 

Gemeente Gooise Meren

 

Gemeente Hilversum

 

Gemeente Laren

 

Bezoekadres:

Gemeentehuis

Brinklaan 35 1404 EP Bussum

Bezoekadres:

Stadskantoor

Oude Enghweg 23

1217 JB Hilversum

Bezoekadres:

Kantoor BEL Combinatie Zuidersingel 5 3755 AZ Eemnes

Postadres:

Postbus 6000

1400 HA Bussum

Postadres:

Postbus 9900

1201 GM Hilversum

Postadres:

Postbus 71 3755 ZH Eemnes

 

Vervolg

Binnengekomen reacties worden meegenomen in de verdere procedure. Alle reacties worden gebundeld in een reactienota, waarin op alle zienswijzen, inspraakreacties, adviezen etc. een reactie gegeven wordt, waarbij wordt aangegeven of en in hoeverre dit tot wijziging van de notities.

De NRD en Uitgangspuntennotie en de daaraan toe te voegen reactienota zullen de basis vormen voor de opstelling van het MER en bestemmingsplan.

Hilversum, 25 april 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum