Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2019, 96980Overige besluiten van algemene strekkingVerlenging aanwijzingsbesluit cameratoezicht Eemnes 2019

De burgemeester van de gemeente Eemnes,

 

gelet op artikel 2.77, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 151c Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 

- het besluit ‘Aanwijzingsbesluit cameratoezicht dorpshart Eemnes’ van 15 mei 2015 verlopen is op 15 mei 2018;

 

- het verlengen van cameratoezicht ten behoeve van het toezicht in openbare gebieden kan bijdragen aan een effectieve handhaving van de openbare orde en een blijvende preventieve werking kan hebben op de aanpak van jeugdoverlast, en het beperken van vormen van veel voorkomende criminaliteit;

 

- de burgemeester op grond van artikel 2.77 van de Algemene Plaatselijke Verordening overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet kan besluiten tot het verlengen van cameratoezicht voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht in een openbaar gebied in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 

- de beperking van cameratoezicht in twee openbare gebieden, voorkomt dat sprake is van een onevenredige aantasting van de privacy van de personen die zich in de openbare ruimte

begeven;

 

- het aanwijzen van deze openbare gebieden als gebieden met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 

- dat de belangen van openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten die door cameratoezicht gediend worden, zwaarder wegen dan de individuele belangen van burgers voor wie de plaatsing van camera’s kan gelden als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer;

 

- dat de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel, te weten de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

 

besluit:

 

 

I.

het cameratoezicht in twee openbare gebieden, te weten het gebied Impuls / skatepark / Huis van Eemnes en het gebied De Minnehof, te verlengen ten behoeve van het toezicht in deze gebieden, aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden;

 

II.

de camerabeelden te bewaren voor een periode van maximaal 4 weken;

 

III.

de camera’s niet periodiek te laten uitlezen, maar afhankelijk van in IV. genoemde situatie de beelden wel live te kunnen laten uitlezen;

 

IV.

De politie bekijkt de opgenomen beelden enkel, wanneer er klachten worden ingediend, aangifte wordt gedaan, strafbare feiten zijn gepleegd of indien dit van belang is naar aanleiding van incidenten of (dreigende) verstoringen van de openbare orde en veiligheid;

 

V.

dat aan het eind van de periode waarin de camera’s zijn geplaatst, een evaluatie zal plaatsvinden;

 

VI.

dat de uitkomsten van de evaluatie beslissend zijn voor een besluit in het beëindigen of verlengen van het cameratoezicht;

 

VII.

dat op dit cameratoezicht de privacybeschermingsregeling van toepassing is zoals die is neergelegd in de Wet op de Politiegegevens;

 

VIII.

dat dit besluit in werking treedt op de dag na de bekendmaking en geldig is voor de periode van drie jaar.

 

 

Aldus vastgesteld op 9 april 2019.

De burgemeester van Eemnes

R. van Benthem, RA

Bijlage tekening Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Eemnes

Bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) kunt u, maar ook andere belanghebbenden bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen een bezwaarschrift indienen. Het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren is: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES. Graag vermelden: t.a.v. de Commissie voor de bezwaarschriften.

 

Het bezwaarschrift moet, ondertekend door u of uw gemachtigde, worden ingediend binnen zes weken na de datum van deze publicatie.

 

In het bezwaarschrift vermeldt u:

- uw naam en adres;

- de datum;

- tegen welke beslissing u bezwaar maakt (liefst met een kopie van die beslissing);

- wat uw bezwaren tegen die beslissing zijn.

 

Als u het bezwaarschrift door een gemachtigde laat indienen, moet u een door u ondertekende machtiging met het bezwaarschrift mee laten sturen. Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting of een vereniging, moeten een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en hun statuten meesturen.

 

Voorlopige voorzieningen

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en er een spoedeisend belang is, kan bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift (in tweevoud) worden ingediend om een voorlopige voorziening te vragen. Een voorbeeld van een voorlopige voorziening is de gehele of gedeeltelijke schorsing van het besluit. Dit kan betekenen dat dit besluit gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de duur van de behandeling van het bezwaarschrift, niet in werking treedt.

 

De voorzieningenrechter treft alleen een voorlopige voorziening als een besluit op het bezwaarschrift, met het oog op de betrokken belangen, waaronder de uwe, niet kan worden afgewacht.

 

Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan:

Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

O.v.v. Voorlopige voorzieningen

Postbus 16005 3500 DA Utrecht

 

U kunt een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Kosten

Aan het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan zijn geen kosten verbonden. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening wel kosten zijn verbonden (griffierecht). Het bedrag hiervoor kunt u voldoen nadat u van de griffier van de rechtbank een nota hebt ontvangen.

 

Informatie

Voor meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure, kunt u terecht op de gemeentelijke website www.eemnes.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de Commissie voor de Bezwaarschriften via telefoonnummer 14 035.

 

Met vragen over de voorlopige voorziening bij de rechtbank kunt u contact opnemen met de Rechtbank Midden-Nederland, tel. nr. (algemeen) 088 - 3620000.