Gemeenteblad van Cuijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkGemeenteblad 2019, 93087Beschikkingen | aanvraagGemeente Cuijk – Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp voor het veranderen van een melkrundveehouderij – Lokkantseweg 5, 5a en 5b te Haps

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

Voor: veranderen van een melkrundveehouderij.

Locatie: Lokkantseweg 5, 5a en 5b Haps

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de ODBN, postbus 88, 5430 AB Cuijk.