Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 89786Overige overheidsinformatieAgenda Petear

 

 •  

Datum : 24 april 2019

 •  

Tijdstip : 20:00 uur

 •  

Locatie : Gemeentehuis Joure

 •  

Voorzitter Petear 1 : C. van Hes

 •  

Griffier Petear 1 : R.M. Koster

 •  

Voorzitter Petear 2: M.A. Sikkes-van den Berg

 •  

Griffier Petear 2: H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

Petear 1, Skarsterlânzaal

 •  

 

P1.1

Opening en vaststellen agenda

 

 

P1.2

(ontwerp) V erklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage Bantegaplein Lemmer

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3°, van de Wabo voor het bouwen van een supermarkt op de locatie Bantegaplein te Lemmer;

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Het door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Lemsterland vastgestelde bestemmingsplan Bantegaplein met bijbehorende omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe supermarkt en parkeerkelder moet worden gewijzigd. Aanleiding hiervoor is het feit dat ter plaatse door sloop ruimte is ontstaan, zodat noodzakelijk geachte uitbreiding van het plan nu mogelijk is. Noodzakelijk voor een betere bevoorradingsroute en opvulling van de door de sloop opengevallen ruimte. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.

 

 

P1.3

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het vestigen van Scania Joure op de te ontwikkelen uitbreiding van het bedrijventerrein Joure – De Ekers 3

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder 3o van de Wabo voor het realiseren van de vestiging van Scania Joure op de te ontwikkelen uitbreiding van het bedrijventerrein Joure - De Ekers 3.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Scania wil graag op korte termijn verhuizen naar de uitbreiding van het bedrijventerrein De Ekers, die nu agrarisch is. Scania wil dit zo snel mogelijk vanwege bedrijfseconomische reden en daarom stelt het college nu aan de raad voor om deze ontwikkeling te regelen met een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken bestemmingsplan’ en de activiteit ‘bouw’, omdat de uitbreiding van dit bedrijventerrein voor Scania te lang op zich laat wachten. Het projectgebied maakt deel uit van de gronden die voorzien zijn voor de uitbreiding van het bedrijventerrein.

 •  

 

P1.4

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

Petear 2, Lemsterlandkamer

 •  

 

P2.1.

Opening en vaststellen agenda

 •  

 

P2.2

Position Paper visie op de Participatie(wet) in Fryslân-West

Voorstel:

 • 1.

  De visie en de uitgangspunten van de Position Paper te onderschrijven;

 • 2.

  Het deel van de arbeidsinschakeling voor inwoners met afstand tot arbeidsmarkt in samenwerking met de Fryslân-West gemeenten uit te voeren in een publieke organisatie (doorontwikkeling Fryslân-West) binnen de budgettaire mogelijkheden;

 • 3.

  De gevolgen voor de huidige uitvoeringsorganisaties (m.n. Empatec/Pastiel en gemeenten) te regelen in de komende jaren;

 • 4.

  Naast de doelgroep Sociale Werkvoorziening, nieuwe doelgroepen (Pro/Vso leerlingen, Wajong, evt. statushouders) zoals vermeld in de position paper onder te brengen bij de publieke organisatie binnen de budgettaire mogelijkheden;

 • 5.

  In de Kadernota 2019 voor te stellen om de eigen gemeentelijke bijdrage structureel te verhogen vanaf 2020 naar € 2.000 per SW-medewerker;

 • 6.

  Bij de kadernota 2020 (meerjarenbegroting 2021-2024) inzichtelijk te willen maken of er extra middelen nodig zijn, voor de verbreding van de doelgroepen vanaf 2021, dit zou een bedrag kunnen zijn van maximaal 5% van het re-integratiebudget;

 • 7.

  De governance van de GR Fryslân-West in het laatste kwartaal 2019 aan te passen aan de nieuwe vorm van de publieke organisatie.

Toelichting: Door de invoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd voor de gemeenten, die samen de GR Fryslân West vormen. GR Fryslân West is verantwoordelijk geworden voor doelgroepen die voorheen een beroep konden doen op de Sociale Werkvoorziening en de Wajong. Door deze wijziging verschuift de aandacht van de ‘klassieke doelgroepen’ van vóór 2015 naar nieuwe doelgroepen met gelijktijdige Rijkskortingen. Gemeenten moeten méér doen voor kwetsbare inwoners met een beperkter budget. Deze Position Paper van de nieuwe publieke organisatie van GR Fryslân-West regelt naast de bestaande Sociale Werkvoorziening-doelgroep ook plek voor bv leerlingen Praktijkonderwijs / Voortgezet Speciaal Onderwijs, Wajong-jongeren en ook statushouders etc.

 •  

 

P2.3

I ntegraal veiligheidsplan 2019-2022

Voorstel: het integraal veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen.

Toelichting: In de Kadernota veiligheid 2015-2018 is de koers uitgezet voor het integrale veiligheidsbeleid in DFM. Die veiligheidsdoelen moeten wettelijk eens per vier jaar worden herijkt. Met het veiligheidsplan 2019-2022 wordt de oude Kadernota geactualiseerd. Hoe? Het college blijft zich inzetten om naast het huidige veiligheidsniveau, onze eigen organisatie en onze burgers beter te beschermen tegen de risico’s van ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit. Dat moet dan ook goed worden ‘gemonitord’ via een Inwonerspeiling.

 •  

 

P2.4

Aanpassing Reglement van Orde

Voorstel: het Reglement van Orde voor de vergaderingen, bijeenkomsten en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van de gemeente De Fryske Marren 2018 gewijzigd vast te stellen, zodat art. 12, lid 5 komt te luiden:

“5. De bijeenkomsten van het Petear vinden in principe om de veertien dagen plaats, starten om 19.30 uur en duren tot 20.15 uur.”

Toelichting: De werkgroep Vergaderstructuur heeft in een tussentijdse evaluatie geadviseerd om het Petear om 19.30 uur te laten beginnen, zodat raadsvergaderingen altijd om 20.30 uur kunnen beginnen. Raadslid dhr. I. de Wolff heeft het initiatief genomen om dit advies te verwerken in een raadsvoorstel. Vanwege het hoofdzakelijk huishoudelijke karakter van de voorgenomen wijziging van het RvO adviseert de agendacommissie om dit wijzigingsvoorstel op 24 april te agenderen voor zowel Petear, Debat als Beslút.

 •  

 

P2.5

Sluiting

 •