Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2019, 88314Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer:

 

Het college van Heerlen maakt bekend dat het volgende besluit is genomen:

het stellen van maatwerkvoorschriften.

Voor: Party on a Plate

Locatie: W. Schweitzerlaan 22 te Heerlen

Datum besluit: 29 maart 2019

Ter inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage. Voor het inzien van het besluit kunt u een telefonische afspraak maken. Telefoonnummer 14-045 of vanuit het buitenland +31(0)455605040.

 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan het bedrijf daartegen een bezwaarschrift indienen. Op de betreffende procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de datum;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de redenen van het bezwaar.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen

Postbus 1

6400 AA Heerlen

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden gedaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet wel worden beschikt over een elektronische handtekening (DigiD). Op genoemde site staan de precieze voorwaarden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van verzending aan de aanvrager. Indien de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, wordt de werking van het besluit geschorst.

 

Informatie

Gemeente Heerlen, afd. Publiekszaken 14-045