Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 87294Overige besluiten van algemene strekkingregionaal beleidskader VTH 2019 – 2022 OFGV taken, Hilversum

 

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum;

 

Gelezen het voorstel met betrekking tot het vaststellen van het regionaal beleidskader VTH 2019 – 2022 OFGV taken:

 

Besluiten:

 

1. Het Beleidskader VTH 2019 - 2022 voor de door de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV) in onze opdracht uit te voeren VTH-taken vast te stellen.

2. Het VTH-Beleid omgevingsrecht Hilversum niet van toepassing te verklaren op de taken die door de OFGV in onze opdracht worden uitgevoerd.

3. De raad hiervan in kennis te stellen.

4. Het regionaal beleidskader VTH 2019 - 2022 voor de door de OFGV uit te voeren VTH-taken te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl en het Dagelijks Bestuur van de OFGV daarover te informeren.

 

 

Hilversum, 26 maart 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

D. Emmer P.I. Broertjes