Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2019, 8581Overige besluiten van algemene strekkingSubsidieplafond centrumpromotie 2019

Het College van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Uden 2018 en de Subsidieregeling centrumpromotie Uden

besluit

  • -

    Voor de subsidieperiode 1 april 2019 tot en met 31 december 2019 een subsidieplafond vast te stellen ter hoogte van € 150.000,00 (zegge: honderdvijftigduizend euro) waarbij de verdeelmaatstaf conform artikel 11 van de Subsidieregeling centrumpromotie Uden wordt gehanteerd;

  • -

    ingevolge artikel 7 van de Subsidieregeling centrumpromotie Uden een aanvraagperiode te hanteren van vier weken, ingaande de dag na publicatie van dit besluit.

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

 

Uden, 8 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

drs. D. van Deurzen

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers