Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 78879Plannen | ruimtelijkParticipatie voorontwerp bestemmingsplan, Bloemaertlaan 20, Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan Bloemaertlaan 20 te Alkmaar gereed is voor participatie.  

 

Gebied

Het gebied waarop het voorontwerp bestemmingsplan betrekking heeft, is aan de noordzijde en oostzijde begrensd door het van der Astpad, aan de zuidzijde door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en de Bloemaertlaan aan de westzijde.

 

Doel

Het voorontwerp bestemmingsplan Bloemaertlaan 20 te Alkmaar voorziet in omzetting van de voormalige kantoorlocatie naar een woonbestemming voor maximaal 21 appartementen en woningen.

 

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0361.BP00164-0101

 

Inloopbijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging wordt er een inloopbijeenkomst gehouden. Op dinsdag 16 april 2019 is er tussen 19.30 en 20.30 uur gelegenheid om het plan in te zien en vragen te stellen in het Muziekgebouw Tjarda, aan De Vliegerstraat 5, 1816 KD Alkmaar.

 

Overlegreacties

Gedurende de termijn dat het voorontwerp bestemmingsplan voor participatie ter inzage ligt, kan eenieder schriftelijk een reactie op het plan indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar