Gemeenteblad van Hattem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HattemGemeenteblad 2019, 7720VerordeningenGemeente Hattem – Eerste wijziging op de tarieventabel Legesverordening 2019

Burgemeester en wethouders der gemeente Hattem;

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 8 januari 2019, no 10418;

 

Gelet op artikelen 10 van de Legesverordening 2019;

 

Besluit:

 

vast te stellen de:

 

DE EERSTE WIJZIGING VAN DE TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2019.

Artikel 1  

Het tarief van het navolgende artikel in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 als volgt te wijzigen.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

71,35

 

Artikel 2  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van heffing of, zo dat later is, op de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald als “1e wijziging Legesverordening 2019”.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hattem op 8 januari 2019.

De secretaris,

De burgemeester,