Gemeenteblad van Haarlem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemGemeenteblad 2019, 73639Overige besluiten van algemene strekkingVaststellen naam openbare ruimte Dudokpark

Collegebesluit

  • 1.

    Het college besluit de naam openbare ruimte Dudokpark vast te stellen.

  • 2.

    Het besluit heeft geen financiële consequenties voor wat betreft het straatnaambord.

  • 3.

    De betrokkenen (Hulpdiensten, PostNL, gemeentelijke afdelingen en anderen) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.

Beoogd resultaat

Actualisatie van het gemeentelijk register van namen voor de openbare ruimte.

Samenvatting/Doel/grond besluit

Het advies van de Commissie Naamgeving is de namen openbare ruimte Dudokpark vast te stellen.

Naamgeving openbare ruimte is een bevoegdheid van het college.

Argumenten

Om de naam in de omgeving met architect namen aan te laten sluiten is er gekozen voor Dudok.

Willem Marinus Dudok (1884-1974) was een Nederlands architect en stedenbouwkundige. Hoewel niet opgeleid als architect, is hij onder meer bekend door zijn ontwerp van het raadhuis in Hilversum.

Uitvoering

De straatnaamborden moeten volgens het besluit Vaststellen geactualiseerd handboek straatnaamborden (2017/365756) uitgevoerd worden en met het onderschrift:

(1884-1974) Architect.

Bekendmaking

Dit besluit wordt bekend gemaakt via het GVOP, te bereiken via de website www.officielebekendmakingen.nl.

12-03-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

namens het college,

Drs. J. Wienen

Burgemeester