Gemeenteblad van Leudal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeudalGemeenteblad 2019, 7174Plannen | overigGemeente Leudal – Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning – bouwwerk brandveilig gebruiken, Lindelaan 8, 6095 BT Baexem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal maken bekend, dat met ingang van 14 januari 2019 voor een ieder ter inzage ligt de volgende aanvraag om omgevingsvergunning met de ontwerpbeschikking:

- bouwwerk brandveilig gebruiken op het adres Lindelaan 8, 6095 BT Baexem;

Ter inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 14 januari 2019 tot en met 24  februari 2019 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Leudalplein 1 te Heythuysen, gedurende de openingstijden van de receptie.

Zienswijze

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Leudal, Postbus 3008, 6093 ZG Heythuysen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen, kan dat doen na het maken van een telefonische afspraak via het Klantcontactcentrum (0475) 859000.

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke definitieve besluit worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en hij belanghebbende is.