Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2019, 67060Beschikkingen | afhandelingVerleende vergunning op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor Actiecommissie CGK Leerdam

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat zij de volgende vergunning hebben verleend:

Op 7 maart 2019 is een vergunning verzonden aan Actiecommissie CGK Leerdam voor het organiseren van een huis-aan-huisverkopen van kruidkoek en peperkoek op 20 en 21 maart 2019 in Leerdam.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht