Gemeenteblad van Schagen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchagenGemeenteblad 2019, 6705Plannen | ruimtelijkVastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening uitbreiding Makado Schagen’, gemeente Schagen

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening uitbreiding Makado Schagen’ ongewijzigd heeft vastgesteld (NL.IMRO.0441.BPCTMakadoherz-VA01).

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de uitbreiding van het bestaande winkelcentrum Makado Schagen en voor een klein gedeelte op het bestaande winkelcentrum aan de Nieuwstraat, Langestraat en ’t Vosje in Schagen.

Voor de uitbreiding van het winkelcentrum is op 30 juni 2015 een bestemmingsplan vastgesteld dat onherroepelijk is. In dat plan is uitgegaan van een toename van de bedrijfsvloeroppervlakte aan supermarkt met maximaal 800 m². Om meer flexibiliteit te krijgen in de positionering van het supermarktoppervlak, zodat een betere technische en stedenbouwkundige inrichting gerealiseerd kan worden, is in het voorliggende bestemmingsplan de bedrijfsvloeroppervlakte van de bestaande supermarkt, te weten 2.100 m², toegevoegd aan het plangebied van 'Uitbreiding Makado Schagen'. Hierdoor neemt het toegestane oppervlak aan supermarkt niet toe, maar ontstaat wel meer flexibiliteit ten aanzien van de locatie waar dit oppervlak gerealiseerd kan worden.

Het bestemmingsplan bestaat uit regels, een verbeelding (plankaart) en een toelichting met bijlagen.

Ter inzage

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij behorende stukken (inclusief de nota zienswijzen), zijn met ingang van 12 januari 2019 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.overheid.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0441.BPCTMakadoherz-VA01

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0224-210210.

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://schagen.gemeentedocumenten.nl/Bestemmingsplannen/NL.IMRO.0441.BPCTMakadoherz-VA01

Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruik maken:

 

  • 1.

    een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen;

 

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, in werking met ingang van de dag na die waarop de hiervoor genoemde beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op het verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte van de gemeente Schagen, tel. 0224-210210.

 

Schagen, 11 januari 2019.