Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2019, 66714Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - Vastgesteld bestemmingsplan "Partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland" ter inzage

Het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland” voorziet in de bouwmogelijkheid van 56 woningen. De raad van de gemeente Nissewaard heeft op 6 maart 2019 het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland” ongewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Kreken van Nibbeland” betreft het gebied gelegen in Zuidland. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de kreek die parallel loopt aan de Haasdijk. Ten noorden en oosten liggen andere uitbreidingsgebieden van het plan Kreken van Nibbeland. Ten zuiden liggen bestaande sportvelden.

Planfase

Vastgesteld.

Plannummer

NL.IMRO.1930.HERZKVNZLD-3001

Inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met ingang van 21 maart 2019 tot 3 mei 2019 inzien:

Reacties

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tot 3 mei 2019 een reactie (beroep) indienen.

Dat kan alleen als u belanghebbende bent en tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend of als u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd.

Stuur u reactie (beroep) per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief

  • uw naam en adres

  • uw bezwaren

  • het nummer van het gemeenteblad/Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking)

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:

  • Raad van State

  • Afdeling Bestuursrechtspraak

  • Postbus 20019

  • 2500 EA Den Haag

Daarnaast is het mogelijk om het beroep digitaal in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u in bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.