Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2019, 66713Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - Vastgesteld bestemmingsplan "Kreken van Nibbeland Frankethaler Zuid" ter inzage

Het bestemmingsplan "Kreken van Nibbeland Frankethaler Zuid" voorziet in de bouwmogelijkheid van 6 woningen. De raad van de gemeente Nissewaard heeft op 6 maart 2019 het bestemmingsplan "Kreken van Nibbeland Frankethaler Zuid" ongewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in het zuid-westlijke deel van het woongebied Kreken van Nibbeland en ligt ten noordwesten van de kern Zuidland. Het plangebied aan de Frankethaler ligt ten westen van de Beeldsweg en ten noorden van de provinciale fietsas (Trambaan). De woningen zullen aan drie zijden ontsloten worden door de Quaklaan, de Alicante en de Frankethaler.

Planfase

Vastgesteld.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPZLDKVNFRTALERZD-3001

Inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met ingang van 21 maart 2019 tot 3 mei 2019 inzien:

Reacties

Bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u tot 3 mei 2019 een reactie (beroep) indienen.

Dat kan alleen als u belanghebbende bent en tegen het ontwerpbestemmingsplan tijdig een zienswijze heeft ingediend of als u in redelijkheid niet kan worden verweten dat u niet eerder heeft gereageerd.

Stuur u reactie (beroep) per brief. Vermeld daarin:

  • datum van de brief

  • uw naam en adres

  • uw bezwaren

  • het nummer van het gemeenteblad/Staatscourant van dit besluit (rechtsboven in deze bekendmaking)

Onderteken het beroepsschrift en stuur het naar:

  • Raad van State

  • Afdeling Bestuursrechtspraak

  • Postbus 20019

  • 2500 EA Den Haag

Daarnaast is het mogelijk om het beroep digitaal in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Uitstel (voorlopige voorziening)

Als u een beroep indient kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. Dit verzoek dient u in bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, bel dan met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.