Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 64312Overige besluiten van algemene strekkingVerlenging ter inzage: concept terrassenplan Eerste Sweelinckstraat, gemeente Amsterdam

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid heeft de inzageperiode van het Concept Terrassenplan Eerste Sweelinckstraat verlengt.

TOELICHTING

Voor bepaalde straten en buurten in stadsdeel Zuid worden terrassenplannen opgesteld. Een terrassenplan geeft gedetailleerde en gebiedsgerichte voorwaarden voor de openingstijden, locaties en afmetingen van terrassen in een straat of buurt.

Bij het opstellen van een terrassenplan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het tegengaan van ongewenste uitbreiding van terrassen in omvang en aantal, en het behouden van de bestaande terrassen en openingstijden. Pas als de situatie erom vraagt zal worden overgegaan op het beperken of intrekken van een bestaand terras.

Bij de keuze en prioritering van straten en buurten waarvoor een terrassenplan wordt opgesteld, wordt onder andere rekening gehouden met herinrichtingsplannen, signalen van horecaoverlast en verkeersonveiligheid. Zie voor een uitgebreide toelichting op de terrassenplannen www.amsterdam.nl/terrassenzuid

INSPRAAK

De terrassenplannen zijn digitaal te raadplegen op www.amsterdam.nl/terrassenzuid en liggen ter inzage op het stadsdeelkantoor van Zuid (President Kennedylaan 923). De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Belanghebbenden kunnen een schriftelijke inspraakreactie indienen op de plannen door een email te sturen naar l.jurgens@amsterdam.nl of per post naar Stadsdeel Zuid, t.a.v. L. Jurgens, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam.

Op verzoek van de stadsdeelcommissie heeft de voorzitter van het dagelijks bestuur ervoor gekozen om de inzagetermijn te verlengen met vier weken naar tien weken. Het Concept Terrassenplan Eerste Sweelinckstraat ligt conform de Algemene Inspraakverordening ter inzage voor een periode: van maandag 18 februari 2019 tot en met zondag 28 april 2019. Na de inspraakperiode worden de reacties beantwoord in een Nota van Beantwoording en worden eventuele wijzigingen in het terrassenplan doorgevoerd. Daarna zal de voorzitter het Terrassenplan vaststellen en zal publicatie daarvan plaatsvinden.

De burgemeester van Amsterdam,

namens deze,

De voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid,

S.T. Capel