Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2019, 64243Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit tot aanwijzing plaatsen vergunninghoudersparkeren in gemeente Eijsden-Margraten februari 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten;

 

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2015 van 29 september 2015;

 

Besluit:

 

 • I.

  In aanvulling op het besluit tot aanwijzing plaatsen vergunningparkeren Eijsden 2015.

 • II.

  De plaatsen en de tijdstippen waar in Eijsden mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 en 2 van de Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage “Plaatsen waar in Eijsden met een vergunning mag worden geparkeerd”.

 • III.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • IV.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit vergunningparkeren Eijsden februari 2019”.

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten d.d. 26 februari 2019,

 

 

Bijlage “Plaatsen waar in eijsden met een vergunning mag worden geparkeerd”

 

A. Als gebieden waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn, als bedoeld in de “Parkeerverordening Eijsden-Margraten 2015”, zijn aangewezen:

 

 • 1.

  Sector Diepstraat te Eijsden

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Bat en Spauwenstraat.

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Spauwenstraat en Kerkstraat;

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Kerkstraat en Schoolstraat.

 

2.  Sector Spauwenstraat te Eijsden

 • Spauwenstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Diepstraat en Mariaplein-Vogelzang

 

3. Sector Mariaplein te Eijsden

• Mariaplein voor het weggedeelte gelegen tussen Bat, Spauwenstraat en Vogelzang. 

 

4. Sector Vogelzang te Eijsden

• Vogelzang voor het weggedeelte gelegen tussen Mariaplein-Christinastraat en Spriemenstraat-Trichterweg. 

E.e.a. conform de in rood aangegeven arcering op kaart ‘Eijsden’.

 

Gebieden waar belanghebbendenplaatsen uitgebreid worden:

 

5. Sector Trichterweg te Eijsden

• Trichterweg vanaf de Vogelzang/Spriemenstraat tot aan Trichterweg 6.

 

6. Sector Graaf de Geloeslaan te Eijsden

• 3 parkeervakken aan de oostzijde van de Graaf de Geloeslaan.

 

7. Sector Spriemenstraat te Eijsden

• Het doodlopende gedeelte van de Spriemenstraat en het gedeelte Trichterweg tot aan Vroenhof. 

E.e.a. conform de in oranje aangegeven arcering op kaart ‘Eijsden’.

  

 

B. De volgende wegen of weggedeelten zijn aangewezen waarvan de parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders van de onder lid A genoemde gebieden. De aanwijzing als vergunningplaats geldt dagelijks, gedurende de aangegeven tijden.

 

 • 1.

  Sector Diepstraat te Eijsden

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Bat en Spauwenstraat;

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Spauwenstraat en Kerkstraat;

 • Diepstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Kerkstraat en Schoolstraat; 

  Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

  

2.  Sector Spauwenstraat te Eijsden

 • Spauwenstraat voor het weggedeelte gelegen tussen Diepstraat en Mariaplein-Vogelzang; 

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

  

3. Sector Mariaplein te Eijsden

 • Mariaplein voor het weggedeelte gelegen tussen Bat, Spauwenstraat en Vogelzang. 

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

  

4. Sector Vogelzang te Eijsden

 • Vogelzang voor het weggedeelte gelegen tussen Mariaplein-Christinastraat en Spriemenstraat-Trichterweg. 

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

 

De volgende wegen of weggedeelten worden aangewezen waarvan de parkeerplaatsen bestemd zijn voor vergunninghouders van de onder lid A genoemde gebieden. De aanwijzing als vergunningplaats geldt dagelijks, gedurende de aangegeven tijden.

 

5. Sector Trichterweg te Eijsden

 • Trichterweg vanaf de Vogelzang/Spriemenstraat tot aan Trichterweg 6.

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

 

6. Sector Graaf de Geloeslaan te Eijsden

 • 3 parkeervakken aan de oostzijde van de Graaf de Geloeslaan. 

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

 

7. Sector Spriemenstraat te Eijsden

 • Het doodlopende gedeelte van de Spriemenstraat en het gedeelte Trichterweg tot aan Vroenhof.

Maandag t/m vrijdag van 17.00 – 23.00 uur en zaterdag en zondag gehele dag.

  

C. Bijzondere aanwijzingen

De onder A 1 t/m 7 en B 1 t/m 7 genoemde weggedeelten, wegen en pleinen vallen in het geheel binnen het zelfde sectorgebied, tenzij anders is vermeld.

 

Opmerking.

De parkeervergunningen gelden niet voor private terreinen.

   

Vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten d.d. 26 februari 2019,

 

 • Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

  De secretaris,

  De voorzitter,

   

   

   

  Mathea Severeijns

  Dieudonné Akkermans

            

Een besluit waarbij gebieden voor vergunninghoudersparkeren worden aangewezen is een concretiserend besluit van algemene strekking, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift.

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten.

 

Een bezwaar kan niet worden ingediend langs elektronische weg (e-mail, sms, etc.) behalve per telefax (043-4588400). Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

 

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van bezwaar.