Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 56421Overige overheidsinformatieActualisatie Nota verbonden partijen 2018

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op:

- Het in de Programmabegroting 2018 opgenomen voornemen tot actualisatie;

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2019;

- de bespreking in de auditcommissie van 6 februari 2019;

- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 12 februari 2019;

 

Besluit

1. De Nota verbonden partijen 2018 vast te stellen;

2. De regel dat raadsleden geen zitting hebben in het algemeen bestuur, behoudens van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht, her te bevestigen;

3. De regel dat de coördinerend portefeuillehouder c.q. de portefeuillehouder Financiën de gemeente als aandeelhouder bij vennootschappen vertegenwoordigd, te bevestigen;

4. In te stemmen met de risicoscan als aanvullend instrument, naast de P&C cyclus waaronder de paragraaf verbonden partijen, voor de sturing en beheersing van verbonden partijen.

 

 

5 maart 2019

Griffier Voorzitter