Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 5518Overige besluiten van algemene strekkingPublicatie toepassen coördinatieregeling herontwikkeling Bisonspoor 332

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van de voor de herontwikkeling op Bisonspoor 332 benodigde besluiten. Het betreft hier onder andere het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de overige benodigde vergunningen te besluiten. Dit houdt in dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten van de benodigde vergunningen (zoveel mogelijk) gelijktijdig plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunningen worden ook deze besluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Hiertegen kan gecombineerd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.