Gemeenteblad van Eindhoven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EindhovenGemeenteblad 2019, 50690Overige besluiten van algemene strekking



Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend dat het hoofd van de afdeling Heffingen en Invordering, in zijn hoedanigheid als heffingsambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en tevens belast met de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), conform artikel 1, tweede lid van de Wet WOZ en als invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet,

mede gelet op het bepaalde in artikel 231 Gemeentewet, artikel 26 Invorderingswet 1990 en de artikelen 4:81 en 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

heeft besloten om, namens het college van burgemeester wethouders, vast te stellen de

 

 

Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019

Artikel I  

De Leidraad invordering wordt gewijzigd vastgesteld waarbij, ten aanzien van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 2e halfjaar 2018, de hierna, onder A tot en met H, opgenomen wijzigingen gelden, welke integraal zijn overgenomen uit het betreffende modelbesluit van de VNG.

 

A.

In artikel 8 wordt na het eerste gedachtestreepje een nieuw gedachtestreepje ingevoegd:

- bekendmaking van de aanslag aan een rechtspersoon die (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan;

 

B.

Artikel 8.2 komt als volgt te luiden:

 

8.2. Bekendmaking als de rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan

Als een rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan, is de wijze van bekendmaking van de belastingaanslag ter beoordeling aan de ontvanger. Bij deze beoordeling kunnen onder andere de volgende factoren een rol spelen:

- het recht waarnaar de rechtspersoon is opgericht;

- het belang van een snelle bekendmaking in verband met vrees voor onverhaalbaarheid.

 

C.

Het opschrift van artikel 25a komt als volgt te luiden:

 

Artikel 25a Uitstel van betaling exitheffingen inkomstenbelasting

 

D.

Na artikel 25a.1 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

 

Artikel 25b Uitstel van betaling exitheffingen vennootschapsbelasting

Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

 

25b.1 Beoordeling zekerheid bij uitstel van betaling ter zake van exitheffingen

Deze bepaling is niet van toepassing voor de gemeente.

 

E.

In artikel 26.2.12, derde alinea, sub B wordt 54 vervangen door: 55

 

F.

Artikel 26.2.19 wordt als volgt gewijzigd:

1. 34 wordt vervangen door: 35

2. 81 wordt vervangen door: 75

 

G.

Na artikel 33 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

 

Artikel 33a Aansprakelijkheid van begunstigden

Er zijn in deze leidraad op artikel 33a van de wet geen beleidsregels gemaakt.

 

H.

Artikel 49.9 vervalt.

 

 

 

Artikel II  

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019 treedt in de plaats van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 2e halfjaar 2018, gepubliceerd in Gemeenteblad 2019, 30741. Behoudens de in de artikel I genoemde wijzigingen wijzigt de Leidraad invordering niet.

De volledige Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019, die middels dit besluit wordt vastgesteld, is opgenomen in de bijlage.

 

 

Artikel III  

A

De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 2e halfjaar 2018 wordt ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de gevallen die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

B

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Bekendmaking van de bijlage geschiedt via terinzagelegging op het Stadskantoor van de gemeente Eindhoven. Daarnaast is de Leidraad invordering te raadplegen op de website van de gemeente.

 

C

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 1e halfjaar 2019’.

 

Bijlage: Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019

 

 

Eindhoven, 21 februari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

 

,burgemeester

 

,secretaris

 

 

TOELICHTING

 

Artikel I, onderdelen A en B zien op het nieuwe tweede, derde en vierde lid van artikel 8 van de wet. Deze leden treden per 1 januari 2019 in werking via de Overige fiscale maatregelen 2019. Met deze wetswijziging wordt een alternatieve wijze voor bekendmaking van de aanslag geïntroduceerd. In de Leidraad wordt uitgewerkt welke factoren een rol kunnen spelen bij de keuze tussen de klassieke en de alternatieve wijze van bekendmaking als de rechtspersoon (vermoedelijk) is opgehouden te bestaan.

 

Artikel I, onderdeel C betreft een wijziging van het opschrift van artikel 25a. Artikel 25a is niet van toepassing voor de gemeente.

 

Artikel I, onderdeel D ziet op de invoeging van twee nieuwe artikelen: 25b en 25.b.1. De artikelen 25b en 25.b.1 zijn niet van toepassing voor de gemeente.

 

In artikel I, onderdeel E worden de forfaitaire bedragen voor boeken en leermiddelen aangepast naar de per 1 januari 2019 geldende bedragen.

 

In artikel I, onderdeel F wordt de normpremie ziektekostenverzekering voor een alleenstaande of alleenstaande ouder en de normpremie ziektekostenverzekering voor echtgenoten geactualiseerd naar de per 1 januari 2019 geldende bedragen.

 

Artikel I, onderdeel G houdt verband met het nieuwe artikel 33a van de wet dat per 1 januari 2019 in werking treedt. In de artikelsgewijze memorie van toelichting bij de Overige fiscale maatregelen 2019 is met betrekking tot artikel 33a van de wet toegezegd dat in andere situaties dan die in de memorie zijn genoemd waarin sprake is van samenlopende aanspraken van verschillende schuldeisers, geldt dat de Rijksleidraad zal bepalen wanneer de Belastingdienst afziet van aansprakelijkstelling. Op dit moment voorziet de Belastingdienst geen andere samenlopende aanspraken dan die in de memorie worden genoemd. Mocht de praktijk uitwijzen dat deze toch voorkomen, dan zal de Belastingdienst op dit punt alsnog begunstigend beleid maken.

 

Artikel I, onderdeel H laat artikel 49.9 vervallen. Artikel 49.9 ziet op overgangsrecht met betrekking tot aansprakelijkheidsprocedures op grond van tot 1 december 2002 geldend recht. Dergelijke procedures zijn niet meer aanhangig. Het overgangsrecht is daarmee overbodig. Mocht zich in de toekomst een situatie voordoen waarin artikel 49.9 wel van toepassing zou kunnen zijn, dan kan de aansprakelijk gestelde hierop een beroep blijven doen.

 

Artikel II en III

Dit besluit bevat in artikel I de wijzigingen ten opzichte van Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 2e halfjaar 2018, en tevens wordt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 1e halfjaar 2019, inclusief de wijzigingen, hierdoor integraal vastgesteld. Omdat de nieuwe Leidraad in werking treedt per 1 januari 2019, komt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 2e halfjaar 2018 per deze datum te vervallen. De Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Eindhoven 2e halfjaar 2018 blijft echter van toepassing op gevallen die zich voor 1 januari 2019 hebben voorgedaan.