Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 34046Plannen | ruimtelijkGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Batau gemeente Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 24 januari 2019 (2018-416) het bestemmingsplan Batau – NL.IMRO.0356.BPBA2017-VA03 met bijbehorende stukken gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Wijzigingen

I. naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 

Regels

Artikel 14 (Leiding – Gas) is vervangen door een nieuw artikel 14 (Leiding – Gas):

 

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende belemmeringenstroken.

 

14.2 Voorrangsbepaling

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.

 

14.3 Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde bestemming.

 

14.4 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 14.3, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en de veiligheid van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegestaan.

 

14.5 Specifieke gebruiksregels

Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve van inspectie en onderhoud van de leiding is niet toegestaan;

b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar object wordt toegelaten.

 

14.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 

14.6.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.

 

14.6.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod

Het verbod van lid 14.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 14.4 bedoeld;

b. normaal onderhoud en beheer ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;

d. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

 

14.6.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, zoals in lid 14.6.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de betreffende werken en/of werkzaamheden het leidingbelang daardoor niet schaden en voorafgaand aan het besluit op een aanvraag omgevingsvergunning door het bevoegd gezag schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.

 

II. de volgende ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht:

 

Verbeelding

Voor een deel van het groen ten oosten van de A2 is de ontbrekende aanduiding ‘ecologische verbindingszone’ opgenomen. Op de volgende afbeelding zijn de gebieden waar deze aanduiding is toegevoerd weergegeven met een bruine kleur.

 

 

 

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Batau betreft een herziening van de bestemmingsplannen Batau-Noord en Batau-Zuid. In het bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wel is geprobeerd om (in lijn met de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werk treedt) het plan beter leesbaar en digitaal makkelijker toegankelijk te maken.

 

Hoe kunt u het plan inzien?

- Vanuit huis kunt u het bestemmingsplan vanaf 14 februari inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPBA2017-VA03.

- Ook ligt het plan vanaf 14 februari tot en met 27 maart voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

 

Hoe kunt u reageren?

Tegen het bestemmingsplan kan door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken;

- een belanghebbende tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (dit is dus allen voor bovenvermelde wijzigingen);

 

Beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

de gronden van het beroep (motivering).

 

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld verkrijgt het bestemmingsplan een onherroepelijke status.

 

Tevens kan diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.