Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2019, 314615Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Beesel - Besluit mandaat, volmacht en machtiging beschermd wonen en opvang 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel overwegende:

 • -

  dat op 1 januari 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking is getreden, welke gemeenten opdracht geeft zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning, waaronder onder meer het bieden van beschermd wonen en opvang wordt verstaan; 

 • -

  dat de Wet voor het bieden van beschermd wonen en opvang geen formeel onderscheid meer kent tussen centrumgemeenten en regiogemeenten; 

 • -

  dat echter voor opvang en beschermd wonen tussen het Rijk en de VNG is afgesproken de in 2014 bestaande materiële situatie, dus de constructie met de centrumgemeenten, voorlopig te handhaven tot en met 2021; 

 • -

  dat de middelen voor opvang en beschermd wonen daarmee voorlopig worden uitgekeerd aan de centrumgemeente Venlo; 

 • -

  dat de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg met elkaar afspraken maken over deze taken in de Regiovisie bijzondere doelgroepen en het Convenant Beschermd Wonen en Opvang Noord- en Midden-Limburg 2020-2021; 

 • -

  dat regiogemeenten een schriftelijk mandaat moeten geven om het college van de gemeente Venlo bevoegd te maken om, namens hen, besluiten te nemen inzake opvang en beschermd wonen;

 

gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; 

gelet op de artikelen 2.3.2 en verder van de Wet;

 

besluit:

1

mandaat, volmacht en machtiging te verlenen, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en submachtiging, aan het college van de gemeente Venlo voor de volgende bevoegdheden:

 • -

  de collegebevoegdheden in het kader van de artikelen 2.3.2, 2.3.3 en 2.3.4 van de Wet indien er sprake is van een behoefte aan opvang of beschermd wonen of opvang (o.a. het ontvangen van meldingen en het doen van onderzoek);

 • -

  de collegebevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen, waaronder begrepen het nemen van beslissingen tot (her)indicatie;

 • -

  de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.5 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

 • -

  de collegebevoegdheden in het kader van artikel 2.3.6 van de Wet ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van opvang en beschermd wonen;

 • -

  de collegebevoegdheden in het kader van de artikelen 2.3.8 tot en met 2.4.4 van de Wet voor zover er sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang;

 • -

  alle collegebevoegdheden in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Beesel 2016 voor zover het een maatwerkvoorziening beschermd wonen of opvang betreft;

 • -

  alle collegebevoegdheden in het kader van het Besluit beschermd wonen en opvang.

2

mandaat, met de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat, te verlenen aan het college van de gemeente Venlo voor de volgende bevoegdheid:

 • -

  besluiten tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, met betrekking tot besluiten als bedoeld onder sub 1. Onder rechtsgedingen wordt ook verstaan het instellen van een kort geding, de voeging in strafzaken, de instelling van beroep, het verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

3

machtiging, met de bevoegdheid tot het verlenen van een submachtiging, te verlenen aan het

college van de gemeente Venlo, om het college van burgemeester en wethouders van gemeente Beesel te vertegenwoordigen en namens het college het woord te voeren bij rechtszittingen met betrekking tot besluiten als bedoeld onder sub 1. De behandeling van bezwaar- en beroepschriften geschiedt conform het daarvoor bij de gemeente Venlo bestaande Besluit mandaat, volmacht, machtiging en aanwijzing Venlo en de daar geldende procedures en afgegeven of af te geven machtigingen.

4

dit besluit treedt in werking op 1 januari 2020 en geldt voor bepaalde tijd tot en met 31 december

2021.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 december 2019.

Burgemeester en wethouders van gemeente Beesel

De secretaris

drs. E.H.J. Janssen

De burgemeester,

drs. W.G.H.M. Rutten