Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 313613Overige besluiten van algemene strekkingWijziging mandaatregeling 2013

 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 

Overwegende dat aanpassing van het Algemeen mandaatbesluit 2013 en het daarbij behorende register noodzakelijk is vanwege wijziging in wet- en regelgeving en vanwege enkele technisch noodzakelijke aanpassingen;

Besluiten:

 

Het Algemeen mandaat 2013 en de daarbij behorende nadere regeling (mandaatregister) zoals sindsdien gewijzigd, als volgt te wijzigen:

 

I

Schema A, artikel 3, vervalt en wordt vervangen door een nieuw artikel 3:

Artikel 3 personeelsaangelegenheden:

 

 • 1.

  Aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering de bevoegdheid tot het verrichten van alle rechtshandelingen ten aanzien van medewerkers (waaronder ook begrepen wordt de programma c.q. teammanagers), zoals het aangaan, wijzigen en opzeggen van de arbeidsovereenkomst, het geven van (flexibele)beloning, verlof, toelagen en vergoedingen etc., met uitzondering van het aangaan van een c.q. het opzeggen van de arbeidsovereenkomst met de algemeen directeur/gemeentesecretaris en de adjunct-directeur/directeur bedrijfsvoering;

 • 2.

  De uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering is uitgezonderd van de werking van dit besluit, aangezien deze is gemandateerd aan een ander orgaan.

 

II

De nadere regeling als bedoeld in artikel 7 wordt gewijzigd:

 • 1.

  Het onderdeel Interne Dienstverlening, team personele zaken; wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage 1 voor zover dit een aanvulling dan wel aanpassing aan de gewijzigde wet- en regelgeving betreft op artikel 3 van Schema A

 • 2.

  Het onderdeel Publiekszaken, teams burgerzaken en centrale dienstverlening wordt gewijzigd als volgt: Nummer 4 Trouwlocatie (BW 1:63 en Gemeentewet) en nummer 5 worden vervangen door “Trouwlocaties” overeenkomstig bijlage 2.

 

III

 • 1.

  Wijziging II, onder 2, treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014;

 • 2.

  De overige wijzigingen treden in werking met ingang van 1 januari 2020.

  

Aldus vastgesteld  d.d. 17 december 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,

   

De secretaris de burgemeester,

  

De burgemeester voornoemd,