Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 311256VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten 2020

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2019;

 

gehoord de commissie van 3 december 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

 

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2020

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder

a. begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaats(en) in Breukelen (incl. RK gedeelte),

Kockengen (incl. RK gedeelte), Nieuwer Ter Aa, Loenen aan de Vecht, Vreeland en Maarssen;

b. particulier graf : een graf, waarvoor tot een bepaalde periode aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

- het doen verstrooien van as;

c. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

d. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;

e. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt

geboden tot het doen begraven van lijken en/ of het bijzetten van

asbussen;

f. particulier urnengraf: een graf, waarvoor tot een bepaalde periode aan een natuurlijk of

rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

g. particulier kindergraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend

recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken

van kinderen beneden 1 jaar;

h. columbarium: een van gemeentewege beschikbaar te stellen element, waarvoor aan

een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het

bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

i. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

j. grafbedekking: grafmonument, gedenkteken of grafbeplanting op een eigen graf of

eigen urnenkelder;

k. reserveren graf: vestigen van het uitsluitend recht (zie bij b), anders dan voor directe

begraving of bijzetting;

l. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerder lijken

worden begraven of asbussen worden bijgezet.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Bij een reservering worden uitsluitend kosten uit hoofdstuk 1 in rekening gebracht. Bij werkelijk in gebruik nemen van het graf ontstaat ook belastingplicht conform andere hoofdstukken van de tarieventabel.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor diensten die moeten worden verleend op rechterlijk gezag.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingtijdvak

1. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Alle rechten, niet zijnde die van hoofdstuk 1 en 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

3. Uitsluitend bij verlenging van grafrechten en onderhoudstermijnen is betaling in maximaal 6 termijnen binnen een jaar mogelijk.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2019’ van 18 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening lijkbezorgingsrechten 2020’.

 

 

Stichtse Vecht, 17 december 2019

Griffier Voorzitter

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2020'

 

Hoofdstuk 1

Rechten op particuliere graven, grafkelders, kindergraven, urnengraven, urnenkelders en urnennissen .

 

1.1

Voor het per periode van 5 jaar verlenen en verlengen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en het begraven houden in

 

1.1.1

Een particulier graf 1 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 174

1.1.2.

Een particulier graf 2 diep, bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 324

1.1.3

Een particulier kindergraf bij uitgifte (min. 10, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 139

1.2

Voor het per periode van 5 jaar verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen en het doen plaatsen en geplaatst houden van urnen in

 

1.2.1

Een particulier urnengraf, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 174

1.2.2

Een particuliere urnenkelder, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 332

1.2.3

Een particuliere urnennis, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 246

1.2.4

Een particuliere urnennis in de urnenmuur op de begraafplaats Breukelen, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 175

1.2.5

Een particuliere urnenplek, bij uitgifte (min. 5, max. 30 jaar) of verlengen (min. 5, max. 20 jaar)

 

€ 82

 

Particuliere graven en kindergraven worden voor 2 diep uitgegeven. Uitzonderingen hierop zijn die hierna genoemde themavelden, waar graven voor 1 diep worden uitgegeven. Dit zijn in Maarssen: In het Bos, Onder de Beuken, In de Luwte en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de Waterkant. Voor het grafrecht op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen en de themavelden Familiehofjes in Maarssen en Breukelen wordt een aangepast tarief gehanteerd. Bij extra ruimte wordt het grafrecht met een veelvoud van de in gebruik genomen grafafmetingen gehanteerd.

 

 

Het bedrag van de rechten op de themavelden Vrijbuitershoek in Maarssen en de Familiehofjes in Maarssen en Breukelen wordt afgeleid van het aantal te begraven personen én het tarief voor een particulier graf 2 diep.

 

 

Particuliere urnenplekken worden uitgegeven op de themavelden Maarssen: In het Bos en Onder de Beuken en in Breukelen: Aan de Bosrand en Aan de Waterkant.

 

Bij reserveren van een graf worden de kosten voor het verlenen van het uitsluitend recht in rekening gebracht. Vanaf de eerste begraving in dat graf komen de kosten voor algemeen onderhoud daarbij tot het eind van de termijn waarover was gereserveerd.

 

 

 

 

Hoofdstuk 2

Begraven, bijzetten en plaatsen

 

2.1

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

 

€ 864

2.2

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

 

€ 525

2.3

Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 1 jaar wordt geheven

 

€ 459

2.4

Voor het begraven van levenloos geborenen of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begraafrecht eenmaal geheven.

 

 

€ 459

2.5

Voor het bijzetten van een asbus of het plaatsen van een urn:

 

2.5.1

In een urnengraf of grondgraf wordt geheven

€ 459

2.5.2.

In een urnenkelder wordt geheven

€ 230

2.5.3

In een urnennis wordt geheven

€ 230

2.5.4

Op een bestaand grondgraf

€ 230

2.5.5

In een urnengraf of grondgraf tegelijkertijd met begrafenis

€ 230

2.6

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1 tot en met 2.5.5 verhoogd met:

 

2.6.1

Voor het bijzetten op zaterdag tussen 08:00 uur en 16:00 uur

€ 230

2.6.2

Voor het bijzetten op maandag t/m zaterdag vanaf 16.00uur tot 20:00 uur in de maanden mei, juni, juli.

 

€ 230

 

 

 

Hoofdstuk 3

Algemeen onderhoud op de begraafplaats.

 

3.1

Voor het per periode van 5 jaar afkopen van het algemeen onderhoud

 

3.1.1

Voor een particulier (urnen)graf, grafkelder wordt geheven

€ 424

3.1.2

Voor een particulier kindergraf wordt geheven

€ 230

3.1.3

Voor een particuliere urnenkelder wordt geheven

€ 213

3.1.4

Voor een particuliere urnennis

€ 213

3.1.5

Voor een particuliere urnenplek wordt geheven

€ 191

3.1.6

Voor een algemeen graf (halve grafruimte) wordt geheven

€ 230

3.1.7

Voor een algemeen graf (halve grafruimte) op het themaveld In het Gras in Maarssen wordt geheven

 

€ 114

3.1.8

Voor een algemeen kindergraf (halve kindgrafruimte) wordt geheven

€ 114

3.1.9

Voor een algemeen urnengraf (kwart grafruimte) wordt geheven

€ 66

3.1.10

Voor het onderhoud op het themaveld Vrijbuitershoek in Maarssen wordt een tarief per m² gehanteerd.

 

€ 219

 

 

 

Hoofdstuk 4

Administratieve handelingen.

 

4.1

Voor iedere inschrijving en overboeking van graven urnenruimten wordt geheven

 

€ 31

4.2

Voor het afgeven van een vergunning

 

4.2.1

Voor het stichten van een grafkelder in een particulier graf wordt geheven

€ 420

4.2.2

Voor het plaatsen of vernieuwen van gedenktekens op een graf, urnengraf of een urnenkelder wordt geheven

 

€ 209

 

 

 

Hoofdstuk 5

Lichten, ruimen, verstrooien van as.

 

5.1

Voor het op verzoek opgraven van een stoffelijk overschot ter overbrenging naar een locatie buiten de begraafplaats

 

€ 788

5.2

Voor het op verzoek opgraven en herbegraven van een stoffelijk overschot in een andere grafruimte of verzamelgraf op dezelfde begraafplaats.

 

€ 1.313

5.3

Voor het opgraven en herbegraven van één of twee stoffelijk overschot(ten) in hetzelfde graf (schudden) wordt geheven

 

5.3.1

Indien het graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven

€ 984

5.3.2

Indien het graf voor bepaalde tijd is uitgegeven

€ 984

5.4

Voor het lichten/verwijderen van een asbus.

€ 131

5.5

Voor het na lichting weer terug plaatsen van een asbus.

€ 131

5.6

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: in een particulier urnengraf of aangewezen gedeelte op de begraafplaats

 

€ 262

 

 

 

Hoofdstuk 6

Overige heffingen.

 

6.1

Voor het gebruik van de aula Rond-om op de algemene begraafplaats Maarssen voor opbaren/rouwcentrum, de eerste dag of een gedeelte daarvan.

 

 

€ 154

6.2

 

6.3

 

6.4

Het gebruik van de aula Rond-om op de algemene begraafplaats Maarssen per dag bij verhuur per dag vanaf de 2de dag.

Voor het gebruik van de overige aula’s voor opbaren/rouwcentrum, de eerste dag of een gedeelte daarvan.

Het gebruik van de overige aula’s per dag bij verhuur per dag vanaf de 2de dag.

€ 128

 

€ 128

 

€ 102

6.5

 

Voor het luiden van de klok wordt voor elk half uur of gedeelte daarvan.

€ 46

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 17 december 2019

 

De griffier van de gemeente Stichtse Vecht