Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2019, 303713Plannen | ruimtelijkHoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

ter inzage ligt:

- ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’;

- beleidsregel ‘Welstandscriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’;

- selectiebesluit archeologie ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’

- ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

Burgemeester en wethouders van de gemeente Best maken bekend dat met ingang van 18 december 2019 tot en met 28 januari 2020, tijdens de openingstijden het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’, de beleidsregel ‘Welstandscriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’, het selectiebesluit archeologie ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ kan worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal beschikbaar op ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u ook de concept welstandscriteria en het selectiebesluit archeologie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn opgesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat met de toevoeging van 43 appartementen en een dienstverleningsruimte. De ontwikkeling vindt plaats op de percelen kadastraal bekend gemeente Best, sectie H, nummers 5991 en 2114 gelegen aan hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat.

Op grond van artikel 3.8, eerste lid Wet ruimtelijke ordening, ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ gedurende bovengenoemde periode ter inzage. In deze periode is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze kan op twee manieren kenbaar gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Best, Postbus 50, 5680 AB Best. Het mondeling indienen van een zienswijze is ook mogelijk. Hiertoe dient u tijdig, uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 14 0499. Een zienswijze indienen via email is niet mogelijk.

Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan neemt u dan contact op met de vakgroep ruimtelijke plannen via telefoonnummer 14 0499

ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat

Op 2 december 2019 is een aanvraag ontvangen om het vaststellen van hogere waarden voor Wegverkeerslawaai. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de gevraagde hogere waarden te verlenen. Op grond van artikel 110 c, 1e lid van de Wet geluidhinder en het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden met alle daarbij behorende stukken gedurende bovengenoemde termijn ter inzage.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kunnen belanghebbenden gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen. Deze zienswijzen richt u aan het college van B&W.

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u dan contact op met de vakgroep Milieu via telefoonnummer 14 0499.

Beleidsregel ‘Welstandcriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’

Op grond van artikel 12A Woningwet en de gemeentelijke Inspraakverordening ligt de ontwerp beleidsregel ‘Welstandscriteria ontwikkeling Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’ gedurende bovengenoemde periode ter inzage.

Tegen de welstandscriteria kan een ingezetene en een belanghebbende gedurende de genoemde periode schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze naar voren brengen.

Heeft u vragen over de beleidsregel neemt u dan contact op met de secretaris welstand, via telefoonnummer 14 0499.

Selectiebesluit archeologie ‘Hoek Spoorweglaan-Hoofdstraat’

Vanwege de archeologische verwachtingswaarde voor het terrein is er onderzoek uitgevoerd. Het voorgelegde rapport voldoet aan het beleid en de normeringen. De conclusie van het rapport, dat er geen archeologisch waardevolle sporen meer aanwezig zijn in het plangebied, wordt onderschreven. Burgemeester en wethouders hebben daarom het selectiebesluit genomen om het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling.

Tegen het selectiebesluit archeologie staat geen bezwaar of beroep open.

 

Best, 17 december 2019

College van burgemeester en wethouders gemeente Best