Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 293294Plannen | ruimtelijkParticipatie voorontwerpbestemmingsplan Zuidervaart 30-32, Zuidschermer

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Zuidervaart 30-32 Zuidschermer gereed is voor participatie.  

Gebied

Het gebied waarop het voorontwerpbestemmingsplan betrekking heeft, is aan de noordzijde begrensd door het perceel Zuidervaart 34 en 34a, aan de oostzijde door de aangrenzende onbebouwde percelen, aan de zuidzijde door het aangrenzend onbebouwd perceel en aan de westzijde de Zuidervaart.

Doel

Het voorontwerpbestemmingsplan Zuidervaart 30-32 Zuidschermer voorziet in de samenvoeging en herontwikkeling van de percelen Zuidervaart 30 en 32 ten behoeve van het bestaande loonbedrijf, waarbij de bouw van een extra loods en een passende erfinrichting mogelijk worden gemaakt.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 5 december 2019 tot en met woensdag 15 januari 2020 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072.

Daarnaast kunt u het bestemmingsplan langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0361.BP00162-0101

Inloopbijeenkomst

Tijdens de terinzagelegging wordt er een inloopbijeenkomst gehouden. Op donderdag 12 december 2019 is er tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid om het plan in te zien en vragen te stellen in het bedrijfsgebouw op Zuidervaart 30b te Zuidschermer.

Overlegreacties

Gedurende de termijn dat het voorontwerpbestemmingsplan voor participatie ter inzage ligt, kan eenieder schriftelijk een reactie op het plan indienen. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar